Radni paket WP8 ima tri cilja:

  • Na strateškom nivou: usmeriti projekat na rešavanje svih neočekivanih situacija, naučnih, tehnoloških, ekoloških ili društvenih i olakšati koordinaciju između WP-a i CS-a;
  • Na operativnom nivou: osigurati da projekat napreduje u skladu s planom rada u pogledu opšteg napretka, postignuća, rezultata i planiranih resursa;
  • Na organizacijskom nivou: optimizovati infrastrukturno postavljanje potpore projektu, sa naglaskom na finansijska, logistička, informativna, koordinaciona pitanja u pogledu kvaliteta i usklađenosti sa pravilima EK.

Specifičan pristup radnog paketa WP8 je sledeći:

Kako bi se osigurao uspeh projekta, upravljanje će biti: i) dovoljno fleksibilno kako bi omogućilo da njegov radni program ostane relevantan bez obzira na spoljnja događanja, bilo naučna, tehnološka ili industrijska, i da razmisli o pristupu koji uključuje više učesnika u projektu; ii) dovoljno jako da osigura napredak projekta u skladu s planom rada i pravilima EK-a, i iii) transparentno kako bi se omogućio pravedan i transparentan proces donošenja odluka. Nadzor i sveukupno upravljanje NEFERTITI projekta imaće koristi od stručnosti za upravljanje projektima dve partnerske institucije, ACTA i IT, zajedno sa iskustvom vođa radnih paketa. Sveukupna koordinacija biće isključiva odgovornost ACTA-e, koja će biti pravna osoba odgovorna za sve ugovorene aranžmane i izveštavaće EK, dok će IT pomagati koordinatoru u zadacima vezanim za operativno, tehničko i finansijsko upravljanje projektom.