NEFERTITI

7M€

мрежа

32

партньори

17

държави

NEFERTITI е уникален проект за създаване на мрежа (одобрен по Програма Хоризонт 2020, подпрограма “Социални предизвикателства” 2 по тръжна процедура (кол) RUR-12-2017 ), включващ 32 партньори и координиран от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) – Франция, ръководител на Мрежата на френските земеделски технологични институти.

ЦЕЛ

Основната цел на проекта NEFERTITI е да изгради в ЕС добре свързана мрежа от специализирани демонстрационни и пилотни стопанства, които чрез взаимни демонстрации на разпределени по теми техники и опит, да подобрят обмена на знания, взаимното обогатяване на участниците и ефективното внедряване и използване на иновации в земеделието чрез взаимни демонстрации на техники по 10 предизвикателства в селскостопанското производство в Европа.

Цел за подкрепа на широка гама от демонстрационни събития

Демонстрационните събития се фокусират върху показване и разбиране на иновациите в рамките на работеща ферма или в местна обстановка. Съществуват различни видове демонстрационни събития, но всички те се основават на определен вид обмен на знания: от фермер на фермер и от фермер на участник в иновации. Този обмен може да има множество форми, напр. разпространение на знания, предоставяне на съвети и решения, съвместно проектиране на инструменти и провеждане на изследвания. Това показва, че демо събитията могат да се състоят от множество дейности в зависимост от техните цели. Те могат да бъдат разделени по две основни характеристики:

  • брой участници: от 20 до 200 във връзка с общите цели, разположение, партньорство и атрактивност на темите.
  • степен на взаимно обучение: събитията могат да имат за цел да максимизират обмена между фермери с висока степен на взаимно обучение или за максимизиране на използването и внедряването на информация и иновации.
    farmers with a high level of peer to peer learning or to maximise information and innovation uptake.

Nefertiti

2019

0
държави
0
мрежа
0
регионални хъба
0
събития

Създадени са 10 интерактивни тематични мрежи, обединяващи 45 регионални клъстера (центрове) на демофермери и участници в иновациите: съветници, образование, НПО, изследователи, индустрии и политици. Темите са избрани въз основа на осъществимостта на демонстрацията, очакваното въздействие, ефективността на демо-дейностите и потенциал за иновации. Заедно те обхващат балансиран набор от теми в трите основни селскостопански сектора: животновъдство, полскки култури и градинарство. Досега в регионалните и националните хъбове са участвали над 450 демофермери и иновационни участници. През 2019 г. те са се организирали и / или са се свързали с проект Nefertiti, 267 демонстрационни събития, съсредоточени върху 10-те теми на мрежите.

Брой демонстрационни събития в рамките на мрежа и в рамките на хъб

Засаждане на тревни съобщества и въглерод

Франция - 5
Германия- 6 
Ирландия- 6 
Великобритания - 7

Решения за млечни ферми базирани на информация

Белгия- 12
Франция- 7
Германия- 6
Великобритания- 6

Надеждни системи за органично животновъдство

Франция- 5 
Германия- 7
Испания- 5
Великобритания- 4
Хърватска- 6

Оптимално качество на почвите при обработваеми култури

Белгия- 12 
Нидерландия- 7
Полша- 8
Испания- 6

Програми за отчитане развитието на растенията и променливост в развитието на растенията

Финландия- 3 
Франция- 3
Унгария- 8
Нидерландия- 5
Полша- 6

Увеличаване на производителността и качеството при органичното отглеждане на полски култури

Финландия- 8 
Германия- 4
Полша- 8
Испания- 5

Повишаване ефективността при използването на хранителни вещества в градинарството

България- 7
Германия- 4
Нидерландия- 5
Испания - 5

Ефективност на използването на водата в градинарството

Нидерландия- 4 
Полша- 5
Португалия- 6
Испания- 6

Намаляване на употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци

България- 6 
Франция- 5
Германия- 4
Португалия- 5
Испания- 6

Засилване на привлекателността на земеделието

Франция- 2 
Германия- 8
Унгария- 7
Ирландия- 5
Великобритания - 7
Хърватска- 5

12.000 участници в мероприятията на Nefertiti

Земеделските стопани са основна целева група и представляват 50% от общия брой участници (6.000). С 3.400 участници, съветниците в селските райони и студентите предсталяват 28% от общия брой на участниците

71 % от събитията се извършват в търговски ферми

Проектът подкрепя различни видове събития с добър баланс между техния размер: от малки групи земеделски производители с висока степен на връстници до обучение на връстници до по-големи събития с много иновации.

Иновациите, представени и демонстрирани по време на демо събития, идват от научни изследвания (38%), фермери (36%) и фирми от веригата за доставки (26%)

Участниците в хъбовете, фермерите, организаторите на събитията имат няколко цели и използват различни видове методологии, за да популяризират своето събитие и да представят иновациите.

3 hours ago
Another virtual #NEFERTITIEU Annual Meeting is behind us and it was attended by over 70 participants!

We are filled with energy and enthusiasm for the next Demo Campaign and looking forward to see each other in person again!

#h2020 #agriculture #farmdemo https://t.co/qomwcLgFoW
NEFERTITI_EU photo