PROJEKT NEFERTITI

7M€

sieć

32

partnerów

17

krajów

Projekt NEFERTITI to wyjątkowa sieć (wybrana na 4 lata w ramach programu „Horyzont 2020”, wyzwanie społeczne 2, konkurs RUR 12-2017), w skład której wchodzą 32 partnerów z 17 krajów i koordynowana przez ACTA, nadzorująca sieć Francuskich Instytutów Techniki Rolniczej.

CEL

Głównym celem NEFERTITI jest ustanowienie ogólnounijnej wysoce połączonej sieci gospodarstw demonstracyjnych i pilotażowych zaprojektowanych w celu usprawnienia wymiany wiedzy i skutecznego wdrażania innowacji w sektorze rolnym.

Cel wspierania szerokiego zakresu wydarzeń demonstracyjnych

kontekście gospodarstwa rolnego. Istnieje wiele różnych rodzajów wydarzeń demonstracyjnych, ale wszystkie one mają wspólną podstawę w oparciu o pewien rodzaj wymiany wiedzy: od rolnika do rolnika i od rolnika do aktorów innowacji. Ta wymiana może mieć wiele form, np. rozpowszechnianie wiedzy, udzielanie porad i rozwiązań, wspólne projektowanie narzędzi i prowadzenie badań. To pokazuje, że wydarzenia demo mogą składać się z wielu działań w zależności od ich celów. Można je podzielić według dwóch kategorii:

  • liczba uczestników: od mniej niż 20 do ponad 200 w odniesieniu do globalnych celów, lokalizacji, partnerstwa i atrakcyjności tematu.
  • stopień wzajemnego uczenia się: wydarzenia mogą mieć na celu maksymalizację wymiany między rolnikami o wysokim poziomie wzajemnego uczenia się lub maksymalizację wykorzystania informacji i innowacji.

Nefertiti

2019

0
countries
0
networks
0
regional hubs
0
annual demo events


Utworzono 10 interaktywnych sieci tematycznych, skupiających 45 regionalnych klastrów (ośrodków) demo-rolników i podmiotów zajmujących się innowacjami: doradców, przedstawicieli edukacji, organizacji pozarządowych, naukowców, przedstawicieli przemysłu i decydentów. Tematy zostały wybrane na podstawie wykonalności demonstracji, oczekiwanego wpływu, skuteczności działań demonstracyjnych i potencjału innowacyjnego. Razem obejmują zrównoważony zakres tematów w trzech głównych sektorach rolnictwa: produkcji zwierzęcej, uprawie roli i produkcji ogrodniczej. Do tej pory w centrach regionalnych i krajowych zaangażowanych było ponad 450 demo-rolników i innowatorów. W 2019 r. przeprowadzono 267 wydarzeń demonstracyjnych poświęconych 10 tematycznym sieciom.”

Liczba wydarzeń demonstracyjnych w ramach sieci i klastra tematycznego

Użytki zielone i sekwestracja węgla

Francja - 5
Niemcy - 6 
Irlandia - 6 
Wielka Brytania - 7

Decyzje oparte na danych dla producentów mleka

Belgia - 12
Francja - 7
Niemcy - 6
Wielka Brytania - 6

Ekologiczne systemy hodowli zwierząt

Francja - 5 
Niemcy - 7
Hiszpania - 5
Wielka Brytania - 4
Chorwacja - 6

Optymalna jakość gleby w roślinach uprawnych

Belgia - 12 
Holandia - 7
Polska - 8
Hiszpania - 6

Rolnictwo precyzyjne

Finlandia - 3 
Francja - 3
Węgry - 8
Holandia - 5
Polska - 6

Zwiększenie wydajności i jakości upraw ekologicznych

Finlandia - 8 
Niemcy - 4
Polska - 8
Hiszpania - 5

Poprawiona efektywność wykorzystania składników odżywczych w ogrodnictwie

Bułgaria - 7
Niemcy - 4
Holandia- 5
Hiszpania - 5

Efektywność wykorzystania wody w ogrodnictwie

Holandia - 4 
Polska - 5
Portugalia - 6
Hiszpania - 6

Zmniejszenie zużycia pestycydów w produkcji winogron, owoców i warzyw

Bułgaria - 6 
Francja - 5
Niemcy - 4
Portugalia - 5
Hiszpania - 6

Aktrakcyjność gospodarstwa

Francja - 2 
Niemcy - 8
Węgry - 7
Irlandia - 5
Wielka Brytania - 7
Chorwacja - 5

12.000 uczestników podczas wydarzeń Nefertiti

Rolnicy są naszym pierwszym celem i reprezentują 50% całkowitej liczby uczestników (6.000), 28% ogólnej liczby uczestników (3.400) stanowią doradcy rolniczy i studenci

71% wydarzeń odbywa się w gospodarstwach komercyjnych

Projekt wspiera różnego rodzaju wydarzenia, zachowując równowagę między ich wielkością: od małych grup rolników o wysokim stopniu wzajemnego uczenia się po większe wydarzenia z dużą ilością prezentacji innowacji.

Innowacje prezentowane i demonstrowane podczas wydarzeń demonstracyjnych pochodzą z badań (38%), od rolników (36%) oraz firm z łańcucha dostaw (26%)


Członkowie klastrów tematycznych, rolnicy i organizatorzy wydarzeń mają kilka celów i wykorzystują różne metody do promowania swoich wydarzeń i prezentowania innowacji.”