Poboljšana efikasnost korišćenja hranjivih materija u hortikulturi

Ova mreža će se fokusirati na efikasnost upravljanja hranjivim materijama i oplodnjom u hortikulturi (u staklenicima, kao i voće i povrće uzgojeno na otvorenom). Novi pristupi za poboljšane efikasnosti đubriva (barem za NPK đubriva) biće demonstrirani na mineralnim i ekološkim đubrivima. Laboratorijske analize zemljišta kombinovaće se sa pristupima na temelju senzora kao što je Geografski Informacioni Sistem (GIS). Takođe će uključivati rotaciju useva i izvore dostupnih hranjivih materija, različiti od đubriva. Za konvencionalna đubriva, fokus će biti na a) Sistemi podrške pri odlučivanju (DSS) koji računa dnevnu potrebu za đubrivom i b) oplodnju na temelju senzora / nadzora. Za ekološka đubriva demonstracione tehnike uključuju integrisani uzgoj useva između redova voćnih stabala u postojećim voćnjacima kao i korišćenje različitih pokrovnih useva pre sadnji novih voćnjaka i najbolje primene posebnih raspršivača i komposta.

Efikasnije korišćenje vode u hortikulturi

Navodnjavanje se koristi u celoj Evropskoj uniji na 23 MHa i predstavlja 30% korišćenja vode u Evropskoj uniji, od čega je do 80% u zemljama sa suvom klimom. Potrebno je znatno poboljšati upotrebu vode u hortikulturi zbog ograničenih količina vode i potrebe za smanjenjem degradacije vodnih resursa kroz prekomerno iskorišćavanje i dodavanje hranjivih materija i sredstava za zaštitu bilja . Za prvi cilj biće pokazana dva integrisana pristupa: (1) utvrđivanjem potreba za useve pomoću sistema za podršku pri odlučivanju i (2) kroz praćenje sa npr. senzorima za zemljište, daljinskim istraživanjem. Za drugi cilj prikazaće se tri pristupa: 1) otvoreni i / ili poluzatvoreni uzgojni sistemi, 2) korišćenje staklenika bez otpadnih voda i 3) uklanjanje hranjivih materija i sredstva za zaštitu bilja iz otpadnih voda. Za oba cilja, pokazaće se postupci za poboljšanje kvaliteta snabdevanja i korišćenja različitih izvora vode, npr. prikupljanje vode iz krovova staklenika i otvorenih bazena, kao i ponovno korišćenje gradske vode.

Smanjena upotreba pesticida u proizvodnji grožđa, voća i povrća

Iako je ponekad i potrebno tretirati sa pesticidima, postoje rešenja za smanjenje upotrebe hemijskih pesticida, koja smanjuju uticaj na ljudsko zdravlje i okolinu. Osim toga, predlaganje novih modela održive upotrebe pesticida i ekoloških proizvodnji, treba uzeti u obzir različite pristupe: (i ) efikasnost u kontroli štetočina; (ii) ekonomskoj ravnoteži i konkurentnosti; (iii) društvenim i organizacionim preprekama; i (iv) implementacionu strategiju. Tehnički, fokus će biti na: 1) pristupima nadzora (senzori i matematički modeli); 2) ekološki ili biokontrolisani proizvodi u prilagođenim strategijama, 3) rezistentne vrste za glavne bolesti, 4) metode profilakse, 5) kvaliteti spreja, 6) organizacionomm dizajnu i mehanizmima kontrole koji služe kako bi se osigurali efektivni i efikasni tokovi informacija i razmene podataka kod krajnjih korisnika. Različite metode će biti kombinovane za iste kulture.