NEFERTITI

7M€

mreža

32

partnera

17

zemalja

NEFERTITI je jedinstvena mreža (odabrana na 4 godine pod pozivom Horizon 2020, Societal Change 2, RUR 12-2017) koja se sastoji od 32 partnera iz 17 zemalja koje koordiniše ACTA kao predsedavajući mreže francuskih agro-tehnoloških instituta.

CILJ

Glavni cilj NEFERTITI mreže je uspostavljanje EU mreže povezanih demonstracionih i pilot farmi koje će podstaći razmenu znanja među učesnicima, kao i efikasnije prihvatanje inovacija u poljoprivredi kroz učenje među kolegama vezanim za 10 ključnih poljoprivrednih pitanja u Evropi.

Cilj podržavanja velikog broja demonstracionih događaja

Demonstracioni događaji se fokusiraju na pokazivanje i razumevanje inovacija u poljoprivrednom kontekstu. Postoji veliki broj različitih demo događaja, ali svi u osnovi imaju za cilj da razmene određenu vrstu saznanja: na nivou farmera ili između farmera i korisnika inovacija. Ove razmene se mogu odigrati na više načina kao što su npr: diseminacija znanja, pružanje saveta i usluga, zajedničko dizajniranje alata ili sprovođenje istraživanja. Ovo je dokaz da demo događaji mogu da budu sačinjeni od veliko broja aktivnosti u zavisnosti od toga koji im je cilj. Događaji se mogu podeliti na osnovu dve glavne karakteristike:

  • broja učesnika koji može biti od ispod 20 do preko 200 u zavisnosti od ciljeva, lokacije, partnera i atratkivnosti teme
  • nivoa deljenja znanja: događaj može imati za cilj da poveća razmenu znanja među farmerima na osnovu razmene znanja među samim učesnicima ili kroz povećane pruženih informacija i razvijanje inovacija.

Nefertiti

2019

0
zemalja
0
mreža
0
regionalnih hub-ova
0
godišnjih demo događaja

Oformljeno je 10 interaktivnih tematskih mreža koje okupljaju 45 regionalnih klastera (hub-ova) demo-farmera i korisnika inovacija: savetnika, prosvetnih radnika, NVO-a, istraživača, članova industrije i stvaralaca politike. Teme su odabrane na osnovu izvodljivosti demonstracija, očekivanog uticaja, efektivnosti demo aktivnosti i potencijala inovacija. Zajedno pokrivaju izbalansirani raspon tema u okviru tri glavna poljoprivredna sektora: stočarstvo, ratarstvo i hortikultura. Za sada preko 450 demo farmera i korisnika inovacija je bilo uključeno u regionalne i nacionalne hub-ove. U 2019. organizovano je 267 demontracionih događaja koji su se fokusirali na 10 tema mreža.

Broj demo događaja po mreži i hub-u

Travnjaci i sekvestracija ugljenika

Francuska- 5
Nemačka- 6 
Irska- 6 
Ujedinjeno Kraljevstvo - 7

Podaci koji mlekarima olakšavaju odluke

Belgija - 12
Francuska - 7
Nemačka - 6
Ujedinjeno Kraljevstvo - 6

Ekološki sistemi u stočarstvu

Francuska - 5 
Nemačka - 7
Španija - 5
Ujedinjeno Kraljevstvo - 4
Hrvatska- 6

Optimalan kvalitet zemljišta u ratarstvu

Belgija - 12 
Holandija - 7
Poljska - 8
Španija - 6

Merenje useva senzorima i Tehnologija promenjive količine ili promenljive doze

Finska - 3 
Francuska - 3
Mađarska - 8
Holandija - 5
Poljska - 6

Povećanje produktivnosti i kvaliteta u obradi ekoloških obradivih površina

Finska - 8 
Nemačka - 4
Poljska - 8
Španija - 5

Poboljšana efikasnost korišćenja hranjivih materija u hortikulturi

Bugarska - 7
Nemačka - 4
Holandija - 5
Španija - 5

Efikasnije korišćenje vode u hortikulturi

Holandija - 4 
Poljska - 5
Portugalija - 6
Španija - 6

Smanjena upotreba pesticida u proizvodnji grožđa, voća i povrća

Bugarska - 6 
Francuska- 5
Nemačka - 4
Portugalija - 5
Španija - 6

Atraktivnost poljoprivrednih gazdinstava

Francuska - 2 
Nemačka - 8
Mađarska - 7
Irska- 5
Ujedinjeno Kraljevstvo - 7
Hrvatska - 5

12.000 učesnika u Nefertiti mreži

Farmeri su naša glavna ciljna grupa i čine 50% ukupnog broja učesnika (6.000). Sa preko 3.400 učesnika, poljoprivredni savetnici i studenti čine 28% ukupnog broja učesnika.

71% događaja se desio na komercijalnim farmama

Projekat podržava različite vrste događaja sa dobrim odnosom po pitanju veličine: od malih grupa farmera sa visokim udelom deljenja znanja među farmerima do velikih događaja sa inovacionim prezentacijama.

Inovacija koje su predstavljene i demonstrirane tokom demo događaja su nastale na osnovu istraživanja (38%), farmera (36%) i kompanija iz lanca snabdevanja (26%)

Članovi hub-ova, farmeri, organizatori događaja imaju nekoliko ciljeva i koriste se različitim metodologijama kako bi promovisali svoje događaje i predstavili inovacije.