NEFERTITI

7M€

mreža

32

partnera

17

zemalja

NEFERTITI je jedinstvena mreža (odabrana na 4 godine pod pozivom Horizon 2020, Societal Change 2, RUR 12-2017) koja se sastoji od 32 partnera iz 17 zemalja koje koordiniše ACTA kao predsedavajući mreže francuskih agro-tehnoloških instituta.

CILJ

Glavni cilj NEFERTITI mreže je uspostavljanje EU mreže povezanih demonstracionih i pilot farmi koje će podstaći razmenu znanja među učesnicima, kao i efikasnije prihvatanje inovacija u poljoprivredi kroz učenje među kolegama vezanim za 10 ključnih poljoprivrednih pitanja u Evropi.

Cilj podržavanja velikog broja demonstracionih događaja

Demonstracioni događaji se fokusiraju na pokazivanje i razumevanje inovacija u poljoprivrednom kontekstu. Postoji veliki broj različitih demo događaja, ali svi u osnovi imaju za cilj da razmene određenu vrstu saznanja: na nivou farmera ili između farmera i korisnika inovacija. Ove razmene se mogu odigrati na više načina kao što su npr: diseminacija znanja, pružanje saveta i usluga, zajedničko dizajniranje alata ili sprovođenje istraživanja. Ovo je dokaz da demo događaji mogu da budu sačinjeni od veliko broja aktivnosti u zavisnosti od toga koji im je cilj. Događaji se mogu podeliti na osnovu dve glavne karakteristike:

  • broja učesnika koji može biti od ispod 20 do preko 200 u zavisnosti od ciljeva, lokacije, partnera i atratkivnosti teme
  • nivoa deljenja znanja: događaj može imati za cilj da poveća razmenu znanja među farmerima na osnovu razmene znanja među samim učesnicima ili kroz povećane pruženih informacija i razvijanje inovacija.

Nefertiti

2019

0
zemalja
0
mreža
0
regionalnih hub-ova
0
godišnjih demo događaja

Oformljeno je 10 interaktivnih tematskih mreža koje okupljaju 45 regionalnih klastera (hub-ova) demo-farmera i korisnika inovacija: savetnika, prosvetnih radnika, NVO-a, istraživača, članova industrije i stvaralaca politike. Teme su odabrane na osnovu izvodljivosti demonstracija, očekivanog uticaja, efektivnosti demo aktivnosti i potencijala inovacija. Zajedno pokrivaju izbalansirani raspon tema u okviru tri glavna poljoprivredna sektora: stočarstvo, ratarstvo i hortikultura. Za sada preko 450 demo farmera i korisnika inovacija je bilo uključeno u regionalne i nacionalne hub-ove. U 2019. organizovano je 267 demontracionih događaja koji su se fokusirali na 10 tema mreža.

Broj demo događaja po mreži i hub-u

Travnjaci i sekvestracija ugljenika

Francuska- 5
Nemačka- 6 
Irska- 6 
Ujedinjeno Kraljevstvo - 7

Podaci koji mlekarima olakšavaju odluke

Belgija - 12
Francuska - 7
Nemačka - 6
Ujedinjeno Kraljevstvo - 6

Ekološki sistemi u stočarstvu

Francuska - 5 
Nemačka - 7
Španija - 5
Ujedinjeno Kraljevstvo - 4
Hrvatska- 6

Optimalan kvalitet zemljišta u ratarstvu

Belgija - 12 
Holandija - 7
Poljska - 8
Španija - 6

Merenje useva senzorima i Tehnologija promenjive količine ili promenljive doze

Finska - 3 
Francuska - 3
Mađarska - 8
Holandija - 5
Poljska - 6

Povećanje produktivnosti i kvaliteta u obradi ekoloških obradivih površina

Finska - 8 
Nemačka - 4
Poljska - 8
Španija - 5

Poboljšana efikasnost korišćenja hranjivih materija u hortikulturi

Bugarska - 7
Nemačka - 4
Holandija - 5
Španija - 5

Efikasnije korišćenje vode u hortikulturi

Holandija - 4 
Poljska - 5
Portugalija - 6
Španija - 6

Smanjena upotreba pesticida u proizvodnji grožđa, voća i povrća

Bugarska - 6 
Francuska- 5
Nemačka - 4
Portugalija - 5
Španija - 6

Atraktivnost poljoprivrednih gazdinstava

Francuska - 2 
Nemačka - 8
Mađarska - 7
Irska- 5
Ujedinjeno Kraljevstvo - 7
Hrvatska - 5

12.000 učesnika u Nefertiti mreži

Farmeri su naša glavna ciljna grupa i čine 50% ukupnog broja učesnika (6.000). Sa preko 3.400 učesnika, poljoprivredni savetnici i studenti čine 28% ukupnog broja učesnika.

71% događaja se desio na komercijalnim farmama

Projekat podržava različite vrste događaja sa dobrim odnosom po pitanju veličine: od malih grupa farmera sa visokim udelom deljenja znanja među farmerima do velikih događaja sa inovacionim prezentacijama.

Inovacija koje su predstavljene i demonstrirane tokom demo događaja su nastale na osnovu istraživanja (38%), farmera (36%) i kompanija iz lanca snabdevanja (26%)

Članovi hub-ova, farmeri, organizatori događaja imaju nekoliko ciljeva i koriste se različitim metodologijama kako bi promovisali svoje događaje i predstavili inovacije.

4 hours ago
Another virtual #NEFERTITIEU Annual Meeting is behind us and it was attended by over 70 participants!

We are filled with energy and enthusiasm for the next Demo Campaign and looking forward to see each other in person again!

#h2020 #agriculture #farmdemo https://t.co/qomwcLgFoW
NEFERTITI_EU photo