Cilj radnog paketa WP7 je komunikacija i diseminacija sektorskih / tematskih tehničkih rešenja i demonstracija najboljih praksi za postizanje visokog nivoa inovativnosti.

Specifični ciljevi radnog paketa WP7 su:

  • Izraditi detaljan diseminacioni i komunikacioni plan
  • Prilagoditi web-platformu projekta na lokalnom nivou;
  • Razviti multimedijski materijal (video zapise, portfolio demonstracijonih događaja, itd.)
  • Aktivno korišćenje društvenih mreža
  • Interakcija s EIP-AGRI platformom i EIP-AGRI rezimeima prakse
  • Osigurati veliku količinu materijala za diseminaciju do krajnjih korisnika: poljoprivredni časopisi, brošure, konferencije;
  • Organizirati dva komunikaciona i diseminaciona međunarodna događaja.

Specifičan pristup radnog paketa WP7 je sledeći:

Pristup koji povezuje poljoprivrednike, savetnike, istraživače, firme i druge učesnike koristiće se za komunikaciju o demonstracionim aktivnostima na poljoprivrednim gazdinstvima i diseminaciju rezultata usmerenih na praktičnu primenu. Koristiće se inovativne metode za diseminaciju i komunikaciju : on-line metode, društveni mediji, itd. Radni paket WP7 će imati jaku vezu sa svim ostalim radnim paketima kako bi se osigurala optimalna diseminacija i komunikacija o rezultatima i zaključcima projekta. Svi materijali za diseminaciju biće zajednički osmišljeni s stejkholderima uključenim u projekat. Koristiće se postojeći široko rasprostranjeni komunikacioni kanali za diseminacione materijale kao što su oni koje vodi EIP. Kako bi se povećala uključenost učesnika izvan onih koji su povezani s projektom, uspostaviće se internet platforma prilagođena svakoj zemlji i dostupna na svim jezicima partnera projekta. Učinak na evropskom nivou i razmena rezultata projekta postićiće se korišćenjem platforme EIP i EIP-AGRI „rezimeima prakse“.