Opšti cilj radnog paketa WP6 je osigurati da ishodi i postignuća NEFERTITI projekta utiču na politički dijalog sa relevantnim kreatorima politike, a posebno upravljačkim telima RDP-a (Rural Development Policy), regijama EU-a i drugim regionalnim posredničkim organizacijama posvećenim poljoprivrednim istraživanjima i inovacijama. Ove aktivnosti povećaće efektivnost projekta i učvrstiti održivost NEFERTITI projekta tokom i nakon završetka projekta.

Specifični ciljevi radnog paketa WP6 su:

  • Uspostaviti mrežu i tela javne uprave i upravljačkih tela evropskih regija (putem ERIAFF-a) i uključiti javne uprave u prepoznavanje važnosti demonstracionih poljoprivrednih gazindstava i podržati njihovo funkcionisanje putem namenskih alata i / ili programa;
  • Razmena najboljih praksi i znanja među regijama EU-a i povezivanje demonstracionih poljoprivrednih gazdinstava sa postojećim pod-tematskim platformama S3 Agro food-a kroz inventar relevantnih projekata ESIF-a unutar regija mreža NEFERTITI koje se mogu integrisati u aktivnosti NEFERTITI podmreža (hubova);
  • Analizirati S3 regije EU-a i mogućnosti RDP-a kako bi se olakšalo stvaranje interaktivnih inovacionih projekata (tj. operativnih skupova OGs), predvideti preuzimanje finansiranja po regijama tako da se osigura i potencijalno proširi održivost mreža putem podmreža i bilateralne i trilateralne saradnje između regija unutar trostruke spirale;
  • Osigurati preporuke za politiku upravljanja i finansiranja demonstracionih poljoprivrednih gazdinstava.

Specifičan pristup radnog paketa WP6 je sledeći:

Pristup radnog paketa WP6 sastojaće se u povezivanju NEFERTITI projekta s relevantnim transnacionalnim i transregionalnim inicijativama koje provode ERIAFF i S3 Agro-Food Platforma kako bi se stvorile delotvorne sinergije između poljoprivrednog sektora, učesnika u istraživanju i inovacijama i regionalnih upravljačkih tela kako bi se podstaklo razumevanje, odnos i integrisanija saradnja između širokog poljoprivrednog sektora i kreatora politike, odgovarajući njihovim interesima u smislu poljoprivrednih izazova i interaktivnih inovacionih modela.