Cilj WP2 je izgradnja tematskih EU mreža demo farmera organizovanih u određene sektore, kao i njihovo povezivanje sa svim relevantnim nacionalnim, regionalnim i evropskim inovacionim stručnjacima. WP2 će se fokusirati na struktuisanje, implementaciju i upravljanje mrežama kako bi postavio osnove za WP3 i kako bi podstakao razvoj inovacionih pristupa i promovisao inovacione projekte. WP2 će podržati razmenu znanja među demo-farmama i učesnicima, kao i pronalaženje načina za saradnju već postojećih tematskih celina.

Specifični pristup WP2 je sledeći:

WP2 će koristiti već postojeću bazu demo-farmi i na osnovu nje će identifikovati inovacione učesnike na regionalnim i nacionalnim nivoima. Upravo ti učesnici će doprineti izgradnji EU mreže demo-farmi koje će WP2 struktuisati i implementirati kroz svoj radni paket. Radi uspešne implementacije ovih mreža, doći će do razmene znanja i iskustava na nacionalnom nivou i interakcija unutar i između mreža na EU nivou.