Do danas, ne postoji dogovorena „najbolja praksa“ u olakšavanju uspostavljanja mreža demonstracionih poljoprivrednika. Stoga je potrebno identifikovati i okarakterisati potrebe trenutnih i potencijalnih aktera uključenih u demonstracione poljoprivrede mreže i pružiti konceptualnu i empirijsku potporu onima koji rade u procesu razvoja delotvornih mreža za demonstracione aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima. Te informacije će se koristiti za angažman demonstracionih poljoprivrednika i za izradu dinamičkih akcionih planova. Takav pristup trebao bi rezultovati stvaranjem vlasništva nad mrežama poljoprivrednika. Ciljevi radnog paketa WP 1 su:
  • Proceniti šta je već poznato o uspostavljanju efikasnih mreža znanja između poljoprivrednika i najboljim praksama učenja na nivou stručnjaka, kako bi se informisalo o razvoju mreže demonstracionih poljoprivrednih gazdinstava;
  • Razviti konceptualni pristup koji opisuje atribute i podršku potrebnu za mrežu demostracionih poljoprivrednih gazdinstava;
  • Angažovati potencijalne učesnike mreže u identifikaciji i izgradnji mreže;
  • Izraditi preporuke za sledeće WP o razvoju mreže;
  • Razviti i pratiti dinamične planove za razvoj mreže za 10 tema NEFERTITI projekta.
Specifičan pristup radnog paketa WP1 je sledeći: WP1 će se bazirati na istraživanjima iz trenutnih i prethodnih projekata EU AKIS-a i tematskim mrežama kako bi se utvrdili zahtevi za uspešnim razvojem mreže i kako bi se na temelju toga doprinelo uspešnom oblikovanju demonstracionih mreža NEFERTITI projekta u sledećim WP-ovima. Ovaj radni paket će integrisati saznanja iz ovih projekata sa specifičnim potrebama koje su identifikovali trenutni i potencijalni učesnici u demonstracionim mrežama u 10 tematskih područja i uključiti učesnike projekta od početka NEFERTITI. Ovakav pristup omogućuje stejkholderima dalje umrežavanje i omogućuje dugoročne rezultate.