Основната цел на проекта NEFERTITI е да изгради в ЕС добре свързана мрежа от специализирани демонстрационни и пилотни стопанства, които чрез взаимни демонстрации на разпределени по теми техники и опит, да подобрят обмена на знания, взаимното обогатяване на участниците и ефективното внедряване и използване на иновации в земеделието.
Главните цели на проекта са шест:
На ниво подкрепа:

  • Разработване на динамични планове за действие чрез идентифициране на нуждите на демонстрационните мрежи и участници в тях, по отношение на знанията и ноу-хау за тематичните дейности в мрежата;
  • Подпомагане прилагането на демонстрационни дейности и взаимно обучение в регионалните хъбове, които ще бъдат създадени. Втората цел по проекта е свързана с изучаване на база на дейностите по проекта на начините за подобряване усвояването на знания сред земеделските производители и на взаимодействието между науката и практиката;
  • Създаването на уеб базирана платформа, която да има ролята на “резервоар” за знания, свързани с демонстрационни дейности, включително и вече готови за употреба знания от други национални и свързани с ЕС и ЕПИ (Европейско партньорство за иновации) проекти, организирани по теми и сектори.

На координационно ниво

  • Създаване и поддържане на интерактивни тематични мрежи на регионално, национално и европейско равнище по сектори и теми (както и с проектите свързани с ЕПИ), за да се насърчи обменът на знания и взаимното обогатяване между тях;
  • Насърчаване на процеса на обучение на всички участници в демонстрационни дейности в мрежите, за бъдат определени най-добрите примери за демонстрационни дейности и да бъдат свързани демонстрационните дейности по сродни теми в Европа;
  • Подобряване на политическия диалог и свързаност с управляващите органи на програмите по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за гарантиране устойчивостта на мрежите създавани по проекта;
  • Популяризиране ползите от изпълняваните по проекта демонстрационни дейности и дейности в мрежите чрез комуникация и разпространение на получените практически ориентирани резултати адаптирани на местно ниво.