Засаждане на тревни съобщества и въглерод

С площ от 61 милиона хектара ливадите са жизненоважни, представляващи 16% от общата площ и 40% от европейската земеделска площ. Те обслужват многофункционални цели, като голяма част е използвана изключително като храна за животни. Производството на млечни продукти, говеждо и овче месо е от голямо икономическо значение. Съществува и голям потенциал за задържане на въглерода и смекчаване на последиците от изменението на климата чрез напояване на ливади и пасища, които могат да извършват услуги за екосистемите.

Търсенето на ливадите и пасищата по тези различни поводи наложиха да се създадат осъществими и приложими процедури и препоръки за най-добри практики в средносроченплан. Тези варианти следва:

  1. да допринесат за разумно и измеримо намаляване на емисиите на парникови газове от използването на ливади и пасища;
  2. да могат да се интегрират по лесен начин в конвенционалното пасищно животновъдство чрез незначителни адаптации към регионалното управление на водите и земеделието;
  3. повишаване на устойчивостта чрез ефективно управление на оборския тор с намалени емисии на N във водните обекти, услуги за екосистемите като принос към биоразнообразието, защита на ландшафта и съхранение на въглерод;
  4. най-добре да се реализира чрез обща мрежа с множество участници с различни отговорности.

 

Решения за млечни ферми базирани на информация

Предизвикателствата в управлението, които срещат фермерире включват: възпроизводство, здраве на вимето на животните, окуцяване, хранене, управление на данните, информация за доенето, активността и поведението, метаболитни заболявания, телетата и младите животни, управление на земята и ливадите и на сградите. These are the special interest groups in 4D4F that were chosen by the dairy farming community as the most important.

Технологиите които ще бъдат обхванати от хъбовете, ще включват: сензори за движение за шията и глезена (за отчитане на топлина и общи нива на активност), термални камери (за отчитане на състоянието на тялото, откриване на мастит и болест на копитото, температурни сензори (в ухото и ретикулума), рН монитори (в ретикулума), LIDAR (за растеж на тревата), микрофони (за преживяне и преглъщане), inline progesterone sensing in the parlour (за засичане на топлината), сензори на опашката и в родовия канал(за установяване признаци на отелване) и сензори за заобикалящата среда (за управление на сградната вентилация). Хъбовете ще демонстрират как тези технологии могат да се използват за събиране на данни, които ще подобрят вземането на решения.

Това ще доведе до по-висока доходност, подобрено хуманно отношение към животните и подобрено екологично представяне във фермата.

Надеждни системи за органично животновъдство

Предизвикателството на биологичното животновъдство е разработването на устойчиви системи за отглеждане, които разчитат на интелигентно екологично интензифициране и отговарят на очакванията на обществото по отношение на здравето на животните и хуманното отношение към тях. Мрежата ще обедини земеделски стопани, които извършват демонстрационни дейности в областта на биологичното производство на добитък, както и посредници, консултанти и учени, участващи в тези дейности.

Специфичните цели на мрежата ще бъдат споделяне на знания и опит в областта на проблемите и решенията, свързани с хуманното отношение към животните и управлението на здравето. Демонстрационните дейности ще бъдат съсредоточени върху нови практики или технологии, които спомагат за намаляване на употребата на антибиотици и антихелминти, да подобрят стабилността на животните, благосъстоянието и стратегиите за хранене.

 Втората цел е споделянето на знания и опит относно специфичните особености на демонстрацията в системите за биологично животновъдство, които позволяват ангажирането на конвенционалните земеделски стопани, увеличаването на конверсиите и подобряването на обхвата и взаимодействието с потребителите.