Повишаване ефективността при използването на хранителни вещества в градинарството

Мрежата ще се съсредоточи върху ефективността на управлението на хранителните вещества и торенето при културите (плодове и зеленчуци отглеждани оранжерийно и на открито). Нови подходи за подобряване на ефективността на торовете (най-малко NPK) ще бъдат демонстрирани с минерални и органични торове. Почвени лабораторни анализи или дренажни лабораторни анализи ще бъдат комбинирани със сензорни подходи като Географската информационна система (ГИС). Ще бъдат включени въпроси относно ротация на културите и източници на хранителни вещества, различни от торовете. За конвенционално торене фокусът ще бъде върху: а) Системите за подпомагане на вземането на решения, които изчисляват ежедневните нужди от торове, и б) торенето на базата на наблюдение / мониторинг. За органичното торене демонстрационните техники включват интегрирано отглеждане на растения между редиците на съществуващи плодни дървета, респективно в редовете на плодни дървета в овощни градини, както и използването на различни предшестващи култури преди засаждане на нови овощни градини, които да защитят и обогатят състава на почвата и най-добри начини за прилагане на специални разпръсквачи на тор и компост.

Ефективност на използването на водата в градинарството

Напояването се използва в целия ЕС на 23 Mha и представлява 30% от потреблението на вода в ЕС, което е 80% в по-сухите страни. Значително подобрение в използването на водата в градинарството се налага поради конкурентните нужди от ограниченото количество вода и необходимостта от свеждане до минимум на разрушаването на водните ресурси чрез свръхексплоатация и добавяне на хранителни вещества и продукти за растителна защита (ПЧП). За цел 1 ще бъдат демонстрирани два интегрирани подхода: (1) определяне на изискванията от вода за растенията, като се използват лесни за използване от фермерите системи, поддържащи решения за подкрепа на земеделските производители, и (2) подходи за мониторинг, напр. сензори за почвата, дистанционно наблюдение. За цел 2 ще бъдат демонстрирани три подхода: 1) системи за култивиране без почва на открито и / или полузащита, 2) нулево изхвърляне на течности при оранжерийни култури, отглеждани без почва 3) отстраняване на хранителни вещества и ПЧП от излишната вода. За двете цели ще бъдат демонстрирани процедури за подобряване качеството на водата и използването на различни водоизточници, напр. събиране на вода от парникови покриви и външни басейни и повторно използване на водата в градовете.

Намаляване на употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци

Дори когато е необходимо лечение, съществуват решения за намаляване на употребата на химически пестициди, намаляване на въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Освен това предлагането на нови модели на IPM и напреднало биологично производство трябва да вземе под внимание някои различни подходи: (i) ефективност при контрола на вредителите; (ii) икономически баланс и конкурентоспособност, (iii) социални и организационни бариери; и (iv) стратегии за изпълнението. Технически, фокусът ще бъде върху 1) подходи за мониторинг (сензори и математически модели); 2) биологични или продукти за биоконтрол в адаптирани стратегии; 3) устойчиви сортове за основните болести; 4) методи за профилактика; 5) качество; и 6) организиран дизайн и механизми, въведени за осигуряване на ефикасни и ефективни информационни потоци и обмен между крайните потребители. За eдна и съща култура ще бъдат комбинирани различни методи.