Проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации” е уникален проект за създаване на мрежи с бюджет 7 млн. евро (одобрен по Програма Хоризонт 2020, подпрограма “Социални предизвикателства” 2 по тръжна процедура (кол) RUR-12-2017 ), включващ 32 партньори и координиран от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) – Франция, ръководител на Мрежата на френските земеделски технологични институти.

В рамките на проект NEFERTITI ще бъдат създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които ще обединяват 45 регионални клъстера (хъба) в 17 страни, включващи земеделски стопани организиращи демонстрации и институции свързани със земеделието (съветници, НПО, индустрия, образование, научни институти и политици). Проект NEFERTITI се фокусира и върху създаването на добавена стойност от прилагането и внедряването на иновации и взаимното обучение, кооперирането и включването в мрежи в цяла Европа на лица имащи отношение към земеделския сектор, което ще допринесе за по-конкурентноспособно, устойчиво и благоприятно за климата земеделие.

Проект NEFERTITI работи по 10 теми, избрани на база на ключовите потребности на земеделските общности. Събрани заедно те обхващат балансиран кръг от въпроси от три водещи земеделски сектора: животновъдство, полски (сеитбооборотни) култури и градинарство.

Програмата за мониторинг и обучение, която подкрепя систематичното извличане на поуки и споделянето им с широката аудитория в Системите за научни знания и иновации (СНЗИ – AKIS) на ЕС, включително и с публичните органи. Чрез създадена уеб базираната платформа по проекта всеки, който има интерес, ще има улеснен достъп до опита и знанията на фермерите и другите участниците в демонстрационните дейности. Съдържанието на платформата ще бъде широко разпространено чрез различни видове материали включително аудиовизуални, преведени на езиците на всички партньори. Проект NEFERTITI се ангажира с осъществяването на политически диалог в ЕС, за да бъдат отчетени интересите както на фермерите, така и на политиците, с оглед осигуряване на устойчивостта на мрежите създавани по проекта.