Оптимално качество на почвите при обработваеми култури

Мрежата се фокусира върху демонстрирането на най-добрите практики за управление на почвите при ротация на полски култури, включително високо механизирани зеленчукови култури като картофи и култури, отглеждани за преработвателната промишленост. Демонстрационните дейности се отнасят до доказани и икономически балансирани техники и практики с висок потенциал за подобряване на агрономичните и обществени услуги в областта на почвите в краткосрочен и дългосрочен план. Услугите в областта на почвите се отнасят до продоволствена сигурност, доходи, минимални емисии (хранителни вещества, пестициди), съхранение на въглерод, свързан със смекчаване на последиците и адаптиране към климатичните промени, предотвратяването на деградацията на почвите и ерозията и подобряването на биологичното разнообразие. Техниките и практиките за устойчиво управление на почвата включват диверсификация на културите, включително предшестващи култури, които защитават и обогатят състава на почвата, механизация и обработка на почвата, влагане в производството на вещества с органичен произход и балансирано торене, включващо и прецизни селскостопански техники, отчитащи специфичната изменчивост на почвените условия.

Програми за отчитане развитието на растенията и променливост в развитието на растенията

На няколко демонстрационни ферми ще бъдат представени Приложения за прецизно земеделие, насочени към информирането на земеделските производители относно добавената стойност под формата на пари, количеството и качеството на производството, влиянието върху околната среда, необходимите инвестиции и удобството на приложението. Целта на демонстрациите ще бъде да се подобри усвояването на технологии за прецизно земеделие сред земеделските производители и да се организира обратна връзка от земеделските стопани за изследователски и търговски организации, за да се увеличи разбирането и въздействието на тези технологии. Фокусът ще бъде върху основните земеделски култури като картофи, пшеница и царевица. За избора на подходящи приложения ще се използва инвентарът на Smart AKIS. Избраните приложения ще бъдат комбинация от: i) платформи за наблюдение (автономни или свързани с трактор или приспособление), ii) DSS или приложение (в облака) за трансформиране на сензорни данни в карти за променливост в развитието на растенията и iii) Приложение на суровини (вода, химикали, торове, вар).

Увеличаване на производителността и качеството при органичното отглеждане на полски култури

Съществува необходимост, но и ясна възможност за подобряване на добивите на земеделски производители при органично отглеждане на полски култури. Мрежата ще насърчи обмена на знания сред земеделските стопани, консултанти и учени в цяла Европа, за да насърчи приемането на решения, които повишават производителността и качеството на органичното отглеждане на полски култури. Демонстрационните дейности се съсредоточават върху пет теми: Качество на почвата и плодородие; Управление на хранителните вещества; Борба с вредители и болести; Управление на плевелите и Решаване на конкретни предизвикателства. Решенията са научно обосновани, приети от фермерите и вградени в системи за биологично земеделие. Примерите включват нови ротации на култури, предшественици от бобови растения, зелено торене, нови торове, иновативни машини за сеитба, минимална обработка на почвата и плевели, контрол на качеството на почвите, използване на системи за подпомагане на вземането на решения. Решенията ще се качват на платформата за знания на OK Net Arable, която също предоставя възможност за онлайн обмен с фермери и консултанти извън проекта.