NEFERTITI

7M€

мрежа

32

партньори

17

държави

NEFERTITI е уникален проект за създаване на мрежа (одобрен по Програма Хоризонт 2020, подпрограма “Социални предизвикателства” 2 по тръжна процедура (кол) RUR-12-2017 ), включващ 32 партньори и координиран от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) – Франция, ръководител на Мрежата на френските земеделски технологични институти.

ЦЕЛ

Основната цел на проекта NEFERTITI е да изгради в ЕС добре свързана мрежа от специализирани демонстрационни и пилотни стопанства, които чрез взаимни демонстрации на разпределени по теми техники и опит, да подобрят обмена на знания, взаимното обогатяване на участниците и ефективното внедряване и използване на иновации в земеделието чрез взаимни демонстрации на техники по 10 предизвикателства в селскостопанското производство в Европа.

Цел за подкрепа на широка гама от демонстрационни събития

Демонстрационните събития се фокусират върху показване и разбиране на иновациите в рамките на работеща ферма или в местна обстановка. Съществуват различни видове демонстрационни събития, но всички те се основават на определен вид обмен на знания: от фермер на фермер и от фермер на участник в иновации. Този обмен може да има множество форми, напр. разпространение на знания, предоставяне на съвети и решения, съвместно проектиране на инструменти и провеждане на изследвания. Това показва, че демо събитията могат да се състоят от множество дейности в зависимост от техните цели. Те могат да бъдат разделени по две основни характеристики:

  • брой участници: от 20 до 200 във връзка с общите цели, разположение, партньорство и атрактивност на темите.
  • степен на взаимно обучение: събитията могат да имат за цел да максимизират обмена между фермери с висока степен на взаимно обучение или за максимизиране на използването и внедряването на информация и иновации.
    farmers with a high level of peer to peer learning or to maximise information and innovation uptake.

Nefertiti

2019

0
държави
0
мрежа
0
регионални хъба
0
събития

Създадени са 10 интерактивни тематични мрежи, обединяващи 45 регионални клъстера (центрове) на демофермери и участници в иновациите: съветници, образование, НПО, изследователи, индустрии и политици. Темите са избрани въз основа на осъществимостта на демонстрацията, очакваното въздействие, ефективността на демо-дейностите и потенциал за иновации. Заедно те обхващат балансиран набор от теми в трите основни селскостопански сектора: животновъдство, полскки култури и градинарство. Досега в регионалните и националните хъбове са участвали над 450 демофермери и иновационни участници. През 2019 г. те са се организирали и / или са се свързали с проект Nefertiti, 267 демонстрационни събития, съсредоточени върху 10-те теми на мрежите.

Брой демонстрационни събития в рамките на мрежа и в рамките на хъб

Засаждане на тревни съобщества и въглерод

Франция - 5
Германия- 6 
Ирландия- 6 
Великобритания - 7

Решения за млечни ферми базирани на информация

Белгия- 12
Франция- 7
Германия- 6
Великобритания- 6

Надеждни системи за органично животновъдство

Франция- 5 
Германия- 7
Испания- 5
Великобритания- 4
Хърватска- 6

Оптимално качество на почвите при обработваеми култури

Белгия- 12 
Нидерландия- 7
Полша- 8
Испания- 6

Програми за отчитане развитието на растенията и променливост в развитието на растенията

Финландия- 3 
Франция- 3
Унгария- 8
Нидерландия- 5
Полша- 6

Увеличаване на производителността и качеството при органичното отглеждане на полски култури

Финландия- 8 
Германия- 4
Полша- 8
Испания- 5

Повишаване ефективността при използването на хранителни вещества в градинарството

България- 7
Германия- 4
Нидерландия- 5
Испания - 5

Ефективност на използването на водата в градинарството

Нидерландия- 4 
Полша- 5
Португалия- 6
Испания- 6

Намаляване на употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци

България- 6 
Франция- 5
Германия- 4
Португалия- 5
Испания- 6

Засилване на привлекателността на земеделието

Франция- 2 
Германия- 8
Унгария- 7
Ирландия- 5
Великобритания - 7
Хърватска- 5

12.000 участници в мероприятията на Nefertiti

Земеделските стопани са основна целева група и представляват 50% от общия брой участници (6.000). С 3.400 участници, съветниците в селските райони и студентите предсталяват 28% от общия брой на участниците

71 % от събитията се извършват в търговски ферми

Проектът подкрепя различни видове събития с добър баланс между техния размер: от малки групи земеделски производители с висока степен на връстници до обучение на връстници до по-големи събития с много иновации.

Иновациите, представени и демонстрирани по време на демо събития, идват от научни изследвания (38%), фермери (36%) и фирми от веригата за доставки (26%)

Участниците в хъбовете, фермерите, организаторите на събитията имат няколко цели и използват различни видове методологии, за да популяризират своето събитие и да представят иновациите.