Общата цел на РП 6 е да се гарантира, че резултатите и постиженията на NEFERTITI се вписват в политическия диалог и осъществяват политически диалог със съответните политици и особено управляващите ПРСР, регионите на ЕС и други регионални междинни организми, посветени на селскостопанските научни изследвания и иновации. Тези дейности ще повишат ефективността на проекта и ще укрепят устойчивостта на NEFERTITI по време и след времетраенето на проекта. Специфичните цели на работен пакет 6 са:
  • Създаване на мрежа от представители на публичната администрация и управляващите органи на европейските региони (чрез ERIAFF (The European Region for Innovation in Agriculture, Food and Forestry - http://www.eriaff.com/) - Мрежата на европейските региони за иновации в земеделието, храните и горите)) и ангажиране на публичните администрации в подкрепа на демонстрационните ферми и подпомагане на тяхното функциониране чрез специализирани инструменти и/или програми;
  • Обмен на най-добри практики и знания сред регионите на ЕС и свързване на демонстрационните ферми с провежданите на агрохранителната платформа на „S3P Agri-foo“ тематични партньорства, както и чрез проучване на съотносими проекти финансирани по европейските структурни и инвестиционни фондове в регионите на мрежите на проект NEFERTITI, които могат да бъдат интегрирани в дейностите на хъбовете по проект NEFERTITI;
  • Улесняване създаването на интерактивни иновационни проекти (например "оперативните групи" по Европейското партньорство за иновации в областта на Селскостопанската продуктивност и устойчивост (ЕПИ-СПУ)) чрез анализиране на съществуващите възможности в регионите на ЕС по стратегиите за интелигентна специализация (Smart Specialisation Strategies (S3) и по програмите за развитие на селските райони. По този начин ще се предвиди поемането на финансиране на мрежите от регионите, така че да се осигури и потенциално да се разшири устойчивостта на тези мрежи чрез създаване на подмрежи и развитие на двустранно и тристранно сътрудничество между регионите в рамките на възприетата концептуална рамка за иновации, известна като Triple Helix - модела на тройната спирала (основните действащи лица в нея са представители на: бизнеса, академичните среди, а също и на управлението (държавно, регионално, общинско и т.н.);
  • Предоставяне на препоръки за политиката за управление на демонстрационните фермите и финансирането им.
Специфичният подход на работен пакет 6 е следният: Подходът по работен пакет 6 ще се състои в свързването на проект NEFERTITI със съответните транснационални и транс регионални инициативи, провеждани от ERIAFF (Мрежата на европейските региони за иновации в земеделието, храните и горите) и на агрохранителната платформа „S3P Agri-foo“, за да се създадат ефективни връзки и синергия между земеделския сектор, участниците в научноизследователската и иновационната дейност и регионалните управляващи органи, с цел да се насърчи взаимното разбиране, взаимовръзки и по-интегрирано сътрудничество между широко обхватния селскостопански сектор и лицата определящи политиката в този сектор. Взаимодействието ще е на база на техния общ интерес по отношение на предизвикателствата в областта на селското стопанство и интерактивните модели за иновации.