Проектът NEFERTITI е свързан с много други иновативни и научно-приложни проекти, финансирани по различни програми и схеми на ЕС. Два основни проекти, свързани с проект NEFERTITI, са:

Проект “Взаимно обучение: Достъп до иновации чрез демонстрации”- PLAID

Проектът PLAID (“Взаимно обучение: Достъп до иновации чрез демонстрации”) е проект, финансиран от Европейския съюз по Програма Хоризонт 2020, който стартира през м. януари 2017 г. и ще приключи през м. юли 2019 г. Проектът цели чрез достъп до висококачествени демонстрационни дейности, да насърчи фермерите и работниците в пазарните земеделски стопанства да използват иновации в стопанствата си, което да доведе до по-голяма устойчивост на европейското земеделие.Установено е, че фермерите се ангажират ентусиазирано с трансфера на знания, когато участват в демонстрационни дейности и че иновациите и внедряването на нови земеделски технологии или практики са резултат от активно взаимодействие с лица или групи от подобно естество. Също така, демонстрационните дейности могат да допринесат за изграждането на мрежи в земеделските общности, което води до по-дългосрочна устойчивост и икономическо развитие в селските райони. Въпреки това само малка част от демонстрационните дейности в селското стопанство в европейските страни са документирани и е установена липсата на проучване и описание на онлайн ресурсите за разпространение на тези демонстрационни дейности.

PLAID си сътрудничи със “сестрински” проект AgriDemoF2F, насочен към създаване на онлайн ресурси, включително проучване и описание на демонстрационните дейности в 28-те страни-членки на ЕС, Швейцария, Сърбия и Норвегия. Резултатите от прочуването се съхраняват в специален мрежови център (хъб) по проект FarmDemo, който е свързан с гео референтна карта с възможност за търсене. Също така по проект PLAID се идентифицират и популяризират най-добрите практики и иновативни подходи, използвани в пазарните демонстрационни ферми. Освен това по проект PLAID се разработват “виртуални” (онлайн) демонстрационни подходи за прилагане в пазарните стопанства. Те ще изведат най-добрите практики, които да гарантират включването на широк кръг от различни видове стопанства, земеделски производители и служители във ферми на различна възраст и пол. Проект PLAID ще изведе на преден план нови иновативни подходи за извършване на демонстрации и ще определи показатели за най-добрите практики за различните цели на демонстрационните дейности.

Проект PLAID изпълнява тези дейности чрез консорциум от множество участници, като използва подход, основаващ се на включването на голям набор от заинтересовани страни, за стимулиране на обмена на знания и за запълване на пропуските във внедряването на иновациите.

За допълнителна информация може да посетите интернет страницата на проекта – https://www.plaid-h2020.eu/

Проект “Изграждане на интерактивна общност Agridemo-Hub (мрежови център (хъб) с данни за земеделски демонстрационни дейности), която подпомага взаимното обучение на фермерите един от друг” – AgriDemoF2F

Общата цел на AgriDemo-F2F е да подобри взаимното обучение в пазарните стопанства. Проектът ще използва опита на различни участници и ще въвлече партньори от практиката по време на целия проект, за да засили осъзнаването на ползите от демонстрационни дейности в земеделските стопанства (подход с множество участници).

Като първа стъпка, проектът извършва географски проучване и описание на съществуващите пазарни стопанства, които извършват демонстрационни дейности в Европа, описвайки секторите и темите, за които те прилагат тези дейности, както и техниките за медиация (процеса на предаване на информацията и знанията), които те прилагат

Избрани са определени практически случаи (казуси) за извършване на задълбочен сравнителен анализ. Важни критерии при избора на тези казуси са: да имат широко географско покритие в Европа, да са представителни за ЕС по отношение на земеделските сектори, системи и територии и да включват както ниско технологични, така и високо технологични техники на медиация (процеса на предаване на знанията и информацията)

Практическите случаи (казуси) ще бъдат описани, анализирани и сравнени по тяхната мрежова структура (участници, роли и управленски характеристики), както и по механизмите и инструментите използвани за включване в демонстрационните дейности, за взаимодействие и обучение. Освен това ефективността на различните подходи в даден казус ще бъде оценена чрез оценка на обхвата и характера на обучението.

Както регионалните, така и международните срещи с множество участници ще бъдат проведени за обсъждане на резултатите от сравнителните анализи на казусите и за определяне на набор от най-добрите практически подходи както за демонстриране на резултати от научни изследвания в областта на земеделското производство (демонстрационни дейности инициирани от науката,) така и за разпространение на най-добрите земеделски практики (демонстрационни дейности инициирани за запознаване и внедряване на иновациите). Също така ще бъдат изведени препоръки как да бъдат управлявани Системите за научни знания и иновации (СНЗИ – AKIS ) и какви политики да бъдат прилагани в тях, с цел повишаване на ползата от прилагането на демонстрационни дейности в земеделските стопанства. Предоставянето на възможност както на земеделските стопанства, така и на политическата общност да се възползва от изведените по проекта най-добри практики, ще се осъществи чрез добре структурирано представяне на резултатите и демонстрациите от проекта в мрежовия център (хъб) AgriDemo-Hub – интерактивно, ориентирано към потребителя уеб приложение.

За допълнителна информация може да посетите интернет страницата на проекта – https://agridemo-h2020.eu/

 

По тръжна процедура (кол) RUR-11, двата проекта PLAID и AgriDemoF2F провежда проучване на демонстрационните дейности в цяла Европа. Няколко партньора по проект NEFERTITI участват в тези проекти и резултатите от тези проучвания ще бъдат използвани по проект NEFERTITI за свързване на демонстрационни дейности по конкретни теми в цяла Европа. Проект NEFERTITI ще надгради резултатите от проекта PLAID относно ключовите фактори за успех на демонстрациите по отношение на обучението на земеделските производители, прилагането на демонстрираните нови техники и подобряване на свързването в мрежи и взаимодействието между заинтересованите страни. Материалите за разпространение ще бъдат разработени като допълващи се на тези, разработени по проектите PLAID и AgriDemoF2F, а видео материалите ще се разпространяват чрез подобни медии. По проектите PLAID и AgriDemoF2F ще се определят препоръки за най-добри практики относно ефективното провеждане на демонстрационни дейности във ферма и ще се преразгледат отново в съответствие с нуждите на мрежите по проект NEFERTITI. Проектът NEFERTITI ще използва комуникационните инструменти и данни (списъци с имейли и т.н.) на PLAID и AgriDemoF2F, за да осигури непрекъснатост в комуникацията, свързваща демонстрационните дейности в земеделските стопанства на ЕС. Участието на някои партньори на NEFERTITI в проектите на PLAID и AgriDemoF2F, включително и на двамата координатори, ще осигури и ефективен трансфер и внедряване на съответните резултати, които ще подобрят изпълнението на проект NEFERTITI.

Освен с посочените вече проекти, проект NEFERTITI е свързан със следните проекти: