Работен пакет 8 има тристранна цел:
  • На стратегическо ниво: да се ръководи проекти така, че да отговори на всички неочаквани ситуации в т.ч. от научно, технологично, екологично или обществено естество и да улесни координацията между работните пакети и практическите случаи (казуси);
  • На оперативно ниво: да има увереност, че проектът се развива в съответствие с работния план по отношение на цялостния напредък, важните етапи, резултатите и планираните ресурси;
  • На организационно ниво: да се оптимизира инфраструктурата за подпомагане на проекта, като се обърне внимание на финансовите, логистичните, информационните и координационните въпроси от гледна точка на качеството и съответствието с правилата на ЕС.
Специфичният подход на работен пакет 8 е следният: За да се гарантира успехът на проекта, управлението му ще бъде: i) достатъчно гъвкаво, за да може работната му програма да остане приложима независимо от влиянието на всички външни събития, било те научни, технологични или промишлени, както и да отразява подходът с множество участници, възприет в проекта; ii) достатъчно силно, за да гарантира, че проектът ще се развива в съответствие с работния план и правилата на ЕС, и iii) прозрачно, за да се гарантират справедливи и прозрачни процеси на вземане на решения. Надзорът и цялостното управление на проект NEFERTITI ще се възползва от експертните познания по управление на проекти на две партньорски институции, Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) - Франция и Компания "INRA TRANSFERT S.A." - Франция (IT), както и опита на лидерите по работните пакети. Цялостната координация ще бъде единствено отговорност на ACTA, която ще бъде юридическото лице, отговарящо за всички договорни споразумения и отчитането пред ЕС, а IT ще подпомага координатора с изпълнението на дейности и задачи, свързани с оперативното, техническото и финансовото управление.