Общата цел на работен пакет 7 е споделянето и разпространението на мултинационално ниво на най-добрите демонстрационни практики и технически решения на секторно и тематично ниво за да се постигне високо ниво на възприемане на иновациите Специфичните цели на Работен пакет 7 са:
  • Разработване на подробен план за разпространение и комуникация;
  • Адаптиране на местно ниво на уеб базираната платформа;
  • Разработване на мултимедийни материали (видео, портфолио от демонстрационни събития и др.);
  • Активно използване на социалните мрежи;
  • Взаимодействие със създадената платформа по Европейското партньорство за иновации в областта на Селскостопанската продуктивност и устойчивост (ЕПИ-СПУ) и разработваните по ЕПИ-СПУ кратките практически резюмета;
  • Осигуряване на широка гама информационни материали за крайните ползвателите на резултатите по проекта: списания на земеделски производители, информационни бележки, брошури, конференции;
  • Организирайте две международни събития за комуникация и разпространение.
Специфичният подход на работен пакет 7 е следният: Подход включващ множество участници и свързващ фермерите, съветниците, изследователите, бизнеса и другите участници, ще бъде използван за споделяне и разпространение на демонстрационните дейности във фермите, както и за разпространение на практически ориентираните резултати. Ще се използват иновативни методи за разпространение и комуникация - он-лайн методи, социални медии и др. Работен пакет 7 ще има силна връзка с всички останали работни пакети, за да гарантира оптимално разпространение и съобщаване на резултатите от проекта. Всички материали за разпространение ще бъдат съвместно разработени със заинтересованите страни включени по проекта. За разпространение на материалите ще се използват и съществуващи широко известни канали, като тези, поддържани по Европейското партньорство за иновации. За да се увеличи включването на участници извън свързаните с проекта, ще бъде създаден уеб сайт, съобразен с всяка страна и достъпен на всички езици на партньорите по проекта. Осигуряването на европейско равнище на въздействието на проекта и споделянето на резултатите от него ще бъде постигнато чрез използване на платформата по Европейското партньорство за иновации в областта на Селскостопанската продуктивност и устойчивост (ЕПИ-СПУ) и разработваните по ЕПИ-СПУ кратките практически резюмета.