Общата цел на Работен пакет (РП) 5 е да насърчи взаимното обучението между земеделските стопани в демонстрационни ферми, да стимулира усвояването на знания и да стимулира колективното учене от страна на пазарните демонстрационни земеделски стопани, за да се подобри въздействието на техните демонстрационни дейности. За постигането на тази обща цел РП 5 ще създаде и улесни мониторинга и оценката, както на регионалните процеси на обучение, така и на обмена на междурегионални знания в рамките на демонстрационните мрежи. Дейностите ще вдъхновят и катализират ускоряването на (взаимните) когнитивни, социални и институционални процеси на обучение, както и хоризонталните потоци от знания между земеделските стопани. Специфичните цели на РП 5 са:
  • Идентифициране и споделяне на практики и методи за подобряване на взаимното обучение между земеделските стопани, участващи в демонстрации;
  • Организиране на самонаблюдение, оценка на прилаганите практики и методи и колективно обучение за подобряване на процеса на учене на земеделските стопани в рамките на демонстрационните мрежи по проект NEFERTITI;
  • Разработване на препоръки за това как да се използват тези подходи от демонстрационните ферми в различни страни от ЕС, подкрепящи прилагането на Европейското партньорство за иновации в областта на Селскостопанската продуктивност и устойчивост (ЕПИ-СПУ), свързани с динамиката на консултантските и образователните системи в ЕС.
Специфичният подход на РП 5 е следният: РП 5 ще обогатява и подхранва процеса на взаимно обучение между земеделските стопани в няколкото демонстрационни дейности, организирани от РП 3. Освен това РП 5 ще насърчава и улеснява колективния процес на учене при транснационални събития и кръстосани работни посещения, организирани по РП 2. Това ще се извършва чрез разработване на инструменти за оценка (основаващи се на резултатите от проектите PLAID и Agridemo-F2F), наблюдение и оценка на демонстрационните дейности, организиране на обмен между мрежите с фокус върху провеждането на демонстрационните дейности и предоставяне на демонстрационните ферми на най-добри практики и ръководства. Проведените демонстрационни дейности (по РП 3) ще се наблюдават, за да се направи систематична оценка на извлечените изводи. За да събират данните систематично, ще бъдат тествани, проверявани и осигурени инструменти за самостоятелно и кръстосано наблюдение. Това ще доведе до рефлексивност на учебния процес в демонстрационните мрежи, което ще доведе до динамичен начин на учене, който е от решаващо значение за иновациите. В допълнение към процеса на взаимно обучение между земеделските стопани и ефективността на демонстрационните дейности във фермите, мониторингът ще "събира" от учещите, учителите и наблюдателите наученото за взаимодействието между науката и практиката и улесняването на оперативните групи (ЕПИ-СПУ)