Работен пакет 4 има една цел разделена три подцели:
  • Създаване на архитектурата на широко обхватната платформа по проект NEFERTITI въз основа на списък с изискванията на заинтересованите страни;
  • Разработване, опериране и поддържане на интернет базирана платформа за мрежово и информационно обслужване по проект NEFERTITI;
  • Даване на възможност за взаимодействие между заинтересованите страни от селскостопанския сектор, като се осигури разпространение на събраните знания от проведените демонстрации.
Специфичният подход на РП 4 е следният: РП 4 ще разчита на рамката за разработване на софтуер Agile (определена от Ръководството на Scrum, Прочетете повече ...) и ще го пригоди според нуждите на проекта, като се съобрази с срока и обхвата на дейностите в него. Ръководителят на РП 4 ще играе ролята на "Собственик на продукта" и ще отговаря за взаимодействието със заинтересованите страни, определянето на изискванията, приоритизирането и поддържането на непрекъснатото обновяване на продукта през цялото време. Екипът за разработка с помощта на Scrum Master ще работи за изпълнението на изискванията, определени от собственика на продукта. Работата ще бъде разделена на по-малки части, които ще бъдат приложени от екипа за разработка от две до четири седмични итерации (спринт). Всеки спринт ще завърши с нова версия на платформата NEFERTITI. PП 4 ще консолидира събраните данни, ще осигури подходящо подреждане и съхраняване в базата данни и достъпност на данните чрез платформата. РП 4 ще осигури правилна и непрекъсната работа и поддръжка на платформата.