Основната цел на тази работен пакет е да се организират и провеждат конкретни демонстрационни дейности в страните участващи по проекта и да се търсят начини за подобряване на тяхното качество чрез оценяване на тяхното изпълнение и чрез обмяната на опит и знания между партньорите по проекта ("кръстосано подобрение"). Специфичните цели на Работен пакет (РП) 3 са:
  • Подготовка и прецизиране на демонстрационните дейности във всеки хъб;
  • Провеждане на демонстрационни действия чрез използване на иновативни методи;
  • Оценяване и извличане на ползи и поуки от всяка демонстрационна кампания.
Специфичният подход на РП 3 е следният: Стремежът на РП 3 е да подкрепя и улеснява съществуващите демонстрационни дейности, провеждани във всеки хъб. В рамките на проекта ще бъдат проведени три демонстрационни кампании. Те ще се съсредоточат върху избраните от проекта теми и ще се провеждат едновременно в няколко страни. За всеки хъб демонстрационната кампания ще включва три задачи, които ще се повтарят от година на година, като ще се вземат предвид извлечените поуки от предишната демонстрационна кампания. РП 3 е тясно свързан с другите работни пакети: той се основава на плана за динамични действия по РП 1, както и на мрежите от ЕС, създадени през първата година от работата по РП 2. Той също така ще се възползва от информационните технологии, разработени по РП 4, както и от методологическия принос на РП 5. Освен това, РП 7 ще спомогне за разработването на средства за комуникация и за разпространение на извлечените изводи и установените добри практики.