Целта на РП 2 е да изгради тематични мрежи от земеделски стопани, провеждащи демонстрации. Мрежите ще се формират по сектори и по междусекторни тематики и чрез мрежите ще се свържат фермерите с всички останали лица на регионално, национално и европейско ниво имащи отношение към иновациите приложими за съответните ферми. РП 2 ще се съсредоточи върху структурирането, създаването и управлението на мрежите и така да се положат основите за дейностите по РП 3, да се стимулират интерактивните иновационни подходи и да се популяризират иновационните проекти. РП 2 ще подкрепи обмена на знания между демонстрационните земеделските стопани и иновационните участници и ще насърчи взаимната обмяна и обогатяване на знания между отделните теми. Специфичният подход на Работен подход (РП) 2 е следният: РП 2 ще се основава на проучване и описание на демонстрационните ферми, за да идентифицира регионалните и националните участници в областта на иновациите. Тези участници ще помогнат за изграждането на мрежи от земеделски производители в ЕС, провеждащи демонстрации, като тези мрежи ще бъдат структурирани и създадени в рамките на РП 2. За изграждането на тези мрежи ще бъдат събрани заедно между национални дейности за обмен на знания и опит, като се засили взаимната обмяна и обогатяване на знанията и взаимодействието между мрежите в ЕС.