Досега няма утвърдени "най-добри практики" за създаване на мрежи от демонстрационни ферми. Ето защо трябва да се идентифицират и характеризират нуждите на настоящите и потенциалните участници в мрежи от демонстрационни ферми и да се предостави концептуална и емпирична подкрепа на работните групи по разработването на ефективни мрежи за демонстрационни дейности в земеделските стопанства. Тази информация ще бъде използвана за ангажиране на земеделските стопани, извършващи демонстрации и за изготвяне на динамични планове за действие. В резултат на подхода земеделските стопани ще са част от управлението на създадените мрежи. Специфичните цели, включени в Работен пакет (РП) 1 са:
  • Да се оцени какво вече е известно за създаването на ефективни мрежи за обмен на знания между земеделските стопани и какви са най-добрите практики за обучение между земеделски стопани, както и да се информира за начините за развитие и създаването на мрежите от демонстрационни ферми;
  • Разработване на концептуален подход, описващ характеристиките и инструменти, които са необходими за създаването на мрежа от демонстрационни ферми;
  • Ангажиране на потенциалните участници в мрежата в идентифицирането на нуждите и в изграждането на самата мрежа;
  • Изготвяне на препоръки за другите свързани работни пакети за развитието и създаването на мрежата;
  • Разработване и мониторинг на динамични планове за действие за развитие на мрежите по 10-те тематични области по проект NEFERTITI.
Специфичният подход на Работен пакет (РП) 1 е следният: РП 1 ще се основава на изследвания от текущи и предишни проекти свързани със Системите за научни знания и иновации (СНЗИ – AKIS) и с тематичните мрежи с цел определяне на изискванията за успешно създаване и развитие на мрежа и на тази основа ще допринесе за ефективното проектиране на демонстрационните мрежи по проект NEFERTITI в следващите работни пакети. РП 1 ще интегрира познанията от тези проекти със специфичните нужди, идентифицирани от настоящите и потенциалните участници в мрежите за демонстрационни дейности по 10-те тематични области и ще ангажира участниците в проекта още от началото на неговото изпълнение. Подходът дава възможност на заинтересованите страни за участие в по-нататъшно изграждане на мрежите и дава възможност за дълготрайни резултати.