Станете член на мрежата на NEFERTITI!

NEFERTITI е уникален проект на ЕС.в рамките на който ще бъдат създадени 10 интерактивни тематични мрежи в сектори животновъдство, полски (сеитбооборотни) култури и градинарство. В рамките на тези мрежи всички заинтересовани страни работят заедно: фермери, доставчици, научни работници, консултанти и политици. Целта е да се разпространяват добри практики от фермер на фермер. Фермерите ще се учат от демонстрациите и дискусиите, които могат да имат. Освен това проектът ще служи за вдъхновение за научните среди, консултантите и собствениците на демонстрационни стопанства да разпространяват техните резултати по много по-ефективен начин и да достигат до фермерите.

Защо да се ангажирам с NEFERTITI?

  1. Аграрният сектор във вашия регион може да почерпи знания от резултатите, постигнати в различни европейски държави за подобряване устойчивостта на системите за производство в сектори полски култури, градинарство и / или животновъдство.
  2. Научете за нуждите на фермерите и предизвикатествата пред тях, както и най-добри практики и решения.
  3. Споделете вашите идеи и визия за укрепване и устойчиво развитие на земеделието.
  4. Възползвайте се от нови партньорства за иновации във вашия регион и селскостопански сектор.

NEFERTITI иска да се ангажира с регионалното измерение на ЕС и по този начин да се свърже с регионалните власти, които често отговарят за политиките за развитие на селските райони и иновации.. По тази причина ние насърчаваме членството от следните три начини за участие на заинтересованите страни:

  1. Членство на Регион/Област като пълноправен участник: участват региони заинтересовани от участие при провеждане на пилотни и демонстрационни дейности в стопанства. Те ще бъдат информирани и включени в дейности по проекта в тяхната държава/регион или близък регион. Те могат да се включат чрез участие в работни срещи, кръгли маси, посещения на място и демонстрационни събития, въпросници, проучвания и т.н. Те ще бъдат редовно информирани за събития, резултатите и изводи по проекта.
  2. Членство на Регион/Област като наблюдател: участващите региони са поддръжници на проекта, но не участват пряко в неговата дейност. Те ще бъдат редовно
  3. Други заинтересовани страни на регионално ниво: клъстерни организации, министерства, общини

Независимо дали сте активен или пасивен член, членството в мрежата на NEFERTITI е изцяло безплатно и доброволно. Ангажираността на членовете ще зависи единствено от тяхното желание за подкрепа на мрежата NEFERTITI без задължение да участва активно в дейностите на проекта. Членовете могат да променят формата на тяхното участие или да напуснат мрежата по всяко време без наказание.

Заинтересовани ли сте да бъдете част от NEFERTITI?

Моля попълнете следната форма за участие, за да ни информирате по какъв начин предпочитате да участвате!

NEFERTITI_membership_information_and_confirmation

Membership_Declaration_NEFERTITI

За повече информация моля свържете се Martijn Onderstal (mf.onderstal@pzh.nlили Marga Vintges (MGMVintges@GemeenteWestland.nl).