Celem WP2 jest stworzenie unijnych sieci tematycznych demo-rolników zorganizowanych w podejściu sektorowym i międzysektorowych tematów oraz połączenie ich ze wszystkimi odpowiednimi regionalnymi, krajowymi i europejskimi podmiotami innowacyjnymi. WP2 skoncentruje się na strukturowaniu, wdrażaniu i sterowaniu sieciami, aby stworzyć podstawy działań w ramach WP3, aby pobudzić interaktywne podejście do innowacji i promować projekty innowacyjne. WP2 będzie wspierać wymianę wiedzy wśród rolników prowadzących działania demonstracyjne i innowacyjnych podmiotów oraz wspierać wymianę doświadczeń.

Działania w ramach WP2:

WP2 będzie opierać się na inwentaryzacji gospodarstw demonstracyjnych, aby zidentyfikować regionalne i krajowe podmioty zajmujące się innowacjami. Takie podmioty pomogą w stworzeniu unijnych sieci demo-rolników, które zostaną ustrukturyzowane i wdrożone w ramach WP2. W celu wdrożenia tych sieci zostaną połączone transnarodowe działania związane z wymianą wiedzy i doświadczeń, co przyczyni się do zwiększenia wymiany doświadczeń i interakcji w ramach sieci UE i pomiędzy nimi.

Rezultaty

 

D2.1 Bazy danych podmiotów demonstracyjnych

 

D2.2 Bazy danych podmiotów europejskich

 

D2.3 Raporty dotyczące wizyty poza UE

 

D2.4 Raporty z wizyt w terenie

 

D2.5 Strategia dla samowystarczalności projektu