Projekt NEFERTITI jest powiązany z wieloma innymi innowacyjnymi projektami badawczymi finansowanymi w ramach różnych programów UE. Projekty związane z projektem NEFERTITI to:

Wzajmene uczenie się: dostęp do innowacji poprzez demonstrację – PLAID

 

Projekt PLAID (Wzajmene uczenie się: dostęp do innowacji poprzez demonstrację) jest projektem finansowanym przez UE w ramach programu “Horyzont 2020”, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma na celu zachęcenie rolników do wprowadzania innowacji w rolnictwie, prowadząc do większego zrównoważenia europejskiego rolnictwa poprzez dostęp do wysokiej jakości działań demonstracyjnych w gospodarstwach komercyjnych.

Od dawna ustalono, że rolnicy entuzjastycznie angażują się w transfer wiedzy poprzez działania demonstracyjne, a innowacje i wykorzystanie nowych technologii lub praktyk rolniczych wynikają z interaktywnego zaangażowania osób lub grup o podobnym profilu. Działania demonstracyjne mogą również przyczynić się do budowania sieci w społecznościach rolniczych, prowadząc do długoterminowej stabilności i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Niewiele jednak udokumentowano działań w zakresie demonstracji rolnictwa w krajach europejskich i stwierdzono brak inwentarza lub zasobów internetowych.

Projekt PLAID współpracuje z projektem AgriDemoF2F, aby stworzyć zasoby on-line, w tym wykaz działań demonstracyjnych w 28 państwach UE, Szwajcarii, Serbii i Norwegii. Dane przechowywane są w bazie FarmDemo. PLAID określa również i promuje najlepsze praktyki i innowacyjne podejścia stosowane w komercyjnych gospodarstwach demonstracyjnych. Ponadto PLAID opracowuje wirtualne metody demonstracji z udziałem rolników komercyjnych. Zwraca uwagę na najlepsze praktyki, które zapewniają włączenie szerokiej gamy typów gospodarstw, rolników i pracowników gospodarstw rolnych, wieku i płci. PLAID przedstawia również innowacyjne podejścia do demonstracji; oraz wyprowadza wskaźniki najlepszych praktyk dla różnych celów działań demonstracyjnych.

Projekt PLAID podejmuje działania za pośrednictwem wielostronnego konsorcjum, stosując podejście wielopodmiotowe, aby zwiększyć wymianę wiedzy i zmniejszyć lukę innowacyjną.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejdź na stronę internetową projektu – https://www.plaid-h2020.eu/

Budowa interaktywnej społeczności Agridemo-Hub, która wzbogaca zasób wiedzy rolnika – AgriDemoF2F

Głównym celem projektu AgriDemo-F2F jest poprawa wzajemnego uczenia się w ramach komercyjnej społeczności rolniczej. Projekt korzysta z doświadczeń różnych podmiotów i angażuje partnerów-praktyków, aby pogłębić wiedzę na temat skutecznych działań demonstracyjnych w rolnictwie.

Na pierwszym etapie, projekt przeprowadza georeferencyjne spisy otwartych komercyjnych gospodarstw rolnych, które angażują się w działania demonstracyjne w Europie, wyszczególniając sektory i tematy, dla których zapewnia wiedzę specjalistyczną i opisuje stosowane techniki mediacji.

Studia przypadków są wybierane do przeprowadzenia dogłębnej analizy porównawczej. Ważnymi kryteriami wyboru są: szeroki zasięg geograficzny w Europie, reprezentatywny dla sektorów, systemów i terytoriów UE oraz sektora rolnego, a także zależność między techniką o niskim poziomie i zaawansowanej technologii.

Studia przypadków zostaną opisane, przeanalizowane i porównane na podstawie ich struktury sieci oraz mechanizmów i narzędzi wykorzystywanych do rekrutacji, interakcji i uczenia się. Ponadto skuteczność różnych podejść w ramach studiów przypadku będzie oceniana poprzez ocenę zakresu i charakteru uczenia się.

Zarówno regionalne, jak i międzynarodowe spotkania z udziałem wielu podmiotów wykorzystają wyniki analizy porównawczej przypadków w celu określenia zbioru najlepszych praktycznych podejść zarówno do demonstracji w gospodarstwie, jak i do rozpowszechniania najlepszych praktyk rolniczych wśród praktyków i zalecenia dotyczące zarządzania AKIS i polityki w zakresie skutecznego wspierania demonstracji gospodarstw rolnych. Umocnienie pozycji zarówno komercyjnego rolnictwa, jak i społeczności politycznej, w celu wykorzystania najlepszych praktyk, nastąpi poprzez uporządkowanie wyników projektu i demonstracyjnych gospodarstw rolnych w AgriDemo-Hub, interaktywnej, zorientowanej na użytkownika aplikacji internetowej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejdź na stronę internetową projektu – https://agridemo-h2020.eu/

W ramach RUR-11, dwa projekty PLAID i AgriDemoF2F tworzą spis działań demonstracyjnych w całej Europie. Kilku partnerów NEFERTITI bierze udział w tych projektach, a te działania będą wykorzystane w projekcie NEFERTITI w celu połączenia działań demonstracyjnych w konkretnych tematach w całej Europie. NEFERTITI będzie opierać się na wynikach projektu PLAID dotyczących kluczowych czynników sukcesu dla demonstracji w zakresie uczenia się przez rolników, przyjęcia demonstrowanych nowych technik oraz ulepszonych sieci i działań między zainteresowanymi stronami. Materiały do rozpowszechniania będą opracowywane jako uzupełnienie materiałów opracowanych w ramach projektów PLAID i AgriDemoF2F, a materiały wideo będą rozpowszechniane za pośrednictwem podobnych mediów. NEFERTITI określać będzie zalecenia najlepszych praktyk dotyczących przeprowadzania efektywnych demonstracyjnych działań w gospodarstwie z PLAID i AgriDemoF2F i reinterpretować je w odniesieniu do potrzeb sieci NEFERTITI. Projekt NEFERTITI wykorzysta cele komunikacyjne PLAID i AgriDemoF2F, aby zapewnić ciągłość komunikacji związanej z unijnymi demo-farmami. Udział niektórych partnerów NEFERTITI w projektach PLAID i AgriDemoF2F, zapewni także sprawny transfer i wykorzystanie odpowiednich wyników, które poprawią wdrożenie NEFERTITI.

Poza powyższymi projektami, NEFERTITI jest powiązany z następującymi projektami: