Do dziś nie ma uzgodnionej "najlepszej praktyki" w zakresie ułatwiania tworzenia sieci gospodarstw demonstarcyjnych. W związku z tym musimy zidentyfikować i scharakteryzować potrzeby obecnych i potencjalnych podmiotów zaangażowanych w sieci demonstracyjno-rolnicze oraz zapewnić konceptualne i empiryczne wsparcie dla postępujących grup roboczych w zakresie tworzenia skutecznych sieci demonstracyjnych działalności rolniczej. Informacje te zostaną wykorzystane do zaangażowania Demo-rolników i opracowania Dynamicznych Planów Działania. Takie podejście powinno doprowadzić do stworzenia własności sieci przez rolników. Szczegółowe cele WP 1 to:
  • Ocena tego, co jest już wiadome na temat tworzenia skutecznych sieci wymiany wiedzy między rolnikami w zakresie najlepszych praktyk, uczenia się w sieciach partnerskich, w celu informowania o rozwoju sieci gospodarstw demonstracyjnych;
  • Opracowanie koncepcyjnego podejście opisującego atrybuty i wsparcie niezbędne dla sieci demonstracyjnej;
  • Zaangażowanie potencjalnych uczestników sieci w proces identyfikacji potrzeb i budowę sieci;
  • Opracowanie zaleceń dla powiązanych WP dotyczących rozwoju sieci;
  • Opracowanie i monitorowanie dynamicznych planów działania dla rozwoju sieci w 10 tematach NEFERTITI.
Działania w ramach WP1: WP1 będzie opierać się na badaniach z trwających i poprzednich projektów dotyczących AKIS UE i sieci tematycznych w celu określenia wymagań dla pomyślnego rozwoju sieci i na tej podstawie przyczynić się do skutecznego zaprojektowania sieci demonstracyjnych NEFERTITI w kolejnych pakietach WP. Będzie integrować wgląd w te projekty z konkretnymi potrzebami określonymi przez obecnych i potencjalnych uczestników sieci gospodarstw demonstracyjnych w 10 obszarach tematycznych i angażować uczestników projektu NEFERTITI. Takie podejście ma na celu umożliwienie zainteresowanym stronom dalsze tworzenie sieci i zapewnia długotrwałe rezultaty.