Ogólnym celem WP7 jest przekazywanie i rozpowszechnianie na poziomie wielopoziomowym sektorowych / tematycznych rozwiązań technicznych i najlepszych praktyk demonstracyjnych w celu osiągnięcia wysokiego poziomu wykorzystania innowacji.

Szczegółowe cele WP7:

  • Opracowanie planu rozpowszechniania i komunikacji;
  • Dostosowanie na poziomie lokalnym internetowej platformy projektu;
  • Opracowanie materiałów multimedialnych (filmy, portfolio wydarzeń demonstracyjnych itp.);
  • Aktywne wykorzystanie sieci społecznościowych;
  • Współpraca z platformą EIP-AGRI i materiałami iinformacyjnymi EIP-AGRI;
  • Zapewnienie szerokiej gamy materiałów do rozpowszechniania: czasopism dla rolników, arkuszy informacyjne, broszur, konferencje;
  • Organizacja międzynarodowych wydarzeń związanych z komunikacją i rozpowszechnianiem.

Działania w ramach WP7:

Podejście obejmujące wiele podmiotów, łączące rolników, doradców, badaczy, przedsiębiorstwa i inne podmioty, zostanie wykorzystane do komunikacji działań w ramach działań demonstracyjnych i rozpowszechniania praktycznych rezultatów. Zostaną wykorzystane innowacyjne metody rozpowszechniania i komunikacji – metody on-line, media społecznościowe itp. WP7 będzie silnie powiązane ze wszystkimi innymi WP, aby zagwarantować optymalne rozpowszechnianie i komunikowanie wyników projektu. Wszystkie materiały do rozpowszechniania zostaną opracowane wspólnie z zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w projekt. Będą stosowane istniejące, szeroko rozpowszechnione kanały komunikacji w celu rozpowszechniania materiałów, takie jak te zarządzane przez EIP. Aby zwiększyć zaangażowanie podmiotów poza tymi związanymi z projektem, zostanie ustanowiona platforma internetowa dostosowana do każdego kraju i dostępna we wszystkich językach partnerów projektu. Wpływ i dzielenie się wynikami projektu na poziomie europejskim zostanie osiągnięte poprzez wykorzystanie platformy EIP i materiałów informacyjncy EIP-AGRI.

Rezultaty

 

D7.1 Strategia zaangażowania mediów społecznościowych

 

D7.2 Plan rozpowszechniania i komunikacji

 

D7.3 Raport z wdrażania planu rozpowszecniania i komunikacji

 

D7.4 Raport na temat mediów społecznościowych

 

D7.5 Konferencja końcowa

 

D7.6 Końcowe sprawozdanie z realizacji upowszechniania i wdrażania planu komunikacji

 

D7.7 materiały informacyjne EIP-AGRI (Pierwszy etap)

 

D7.8 materiały informacyjne EIP-AGRI (Drugi etap)