Ogólnym celem WP6 jest zapewnienie, że wyniki i osiągnięcia projektu NEFERTITI są wykorzystywane w dialogu politycznym z odpowiednimi decydentami politycznymi, a zwłaszcza z organami zarządzającymi PROW, regionami UE i innymi regionalnymi organizacjami pośredniczącymi zajmującymi się badaniami i innowacją w rolnictwie. Działania te zwiększą efektywność projektu i umocnią trwałość NEFERTITI w trakcie i po zakończeniu projektu.

Działania w ramach WP6:

  • Stworzenie sieci współpracy z administracją publiczną oraz instytucjami zarządzającymi w regionach europejskich (za pośrednictwem ERIAFF) oraz zaangażowanie administracji publicznej w uznawanie znaczenia gospodarstw demonstracyjnych i wspieranie ich funkcjonowania za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi i / lub programów;
  • Wymiana najlepszych praktyk i wiedzy między regionami UE oraz łączenie gospodarstw demonstracyjnych z istniejącymi platformami S3 Agro, również poprzez inwentaryzację odpowiednich projektów ESIF w regionach sieci NEFERTITI, które można zintegrować z działalnością ośrodków NEFERTITI;
  • Analiza możliwości regionów UE S3 i PROW w zakresie ułatwiania powstawania interaktywnych projektów innowacyjnych (np. Grup Operacyjnych), możliwości przejęcia finansowania przez regiony w celu zabezpieczenia i potencjalnego zwiększenia stabilności sieci za pośrednictwem podsieci oraz dwustronnej i trójstronnej współpracy między regionami
  • Prezentacja rekomendacji dotyczących zarządzania i finansowania działań demonstracyjnych w rolnictwie.

Działania w ramach WP6:

Działania w ramch WP6 będą polegay na połączeniu NEFERTITI z odpowiednimi inicjatywami transnarodowymi i transregionalnymi prowadzonymi przez ERIAFF i platformę S3 w celu stworzenia skutecznej synergii pomiędzy sektorem rolnym, podmiotami zajmującymi się badaniami i rozwojem oraz regionalnymi instytucjami zarządzającymi w celu wsparcia relacji oraz bardziej zintegrowaną współpracę między sektorem rolniczym a decydentami politycznymi, dopasowując ich zainteresowanie do wyzwań związanych z rolnictwem i interaktywnych modeli innowacji.

Rezultaty

 

D6.1 Wykaz projektów EFSI

 

D6.2 Analiza regionów UE w zakresie możliwości finansowania S3 i PROW

 

D6.3 Współpraca sieci NEFERTITI

 

D6.4 Rekomendacje polityczne dla regionów i WE