Celem WP5 jest wspieranie wzajemnego uczenia się w gospodarstwach demonstracyjnych, aby zwiększyć absorpcję wiedzy i stymulować zbiorowe uczenie się przez komercyjnych demo-rolników, aby poprawić wpływ ich działań demonstracyjnych. Aby osiągnąć ten cel, WP5 stworzy i ułatwi monitorowanie i ocenę zarówno regionalnych procesów uczenia się, jak i międzyregionalnej wymiany wiedzy w sieciach demonstracyjnych. Działania będą inspirować i katalizować przyspieszenie (wzajemnych) poznawczych, społecznych i instytucjonalnych procesów uczenia się.

Szcegółowe cele WP5:

  • Promowanie dobrych praktyk i metod w celu poprawy zbiorowego uczenia się w gospodarstwach demonstracyjnych
  • Ewaluacja praktyk i metod oraz wspólne uczenie się w celu usprawnienia procesu wymiany wiedzy przez rolników w ramach sieci demonstracyjnych NEFERTITI;
  • Opracowanie zaleceń dotyczących wykorzystania tych metod w gospodarstwach demonstracyjnych w różnych krajach UE, wspierających wdrażanie EIP-AGRI, związanych z dynamiką systemów doradczych i edukacyjnych w UE.

Działania w ramach WP5:

WP5 wzbogaca i napędza proces uczenia się w sieci peer-to-peer w ramach kilku działań demonstracyjnych w gospodarstwach zorganizowanych w ramach WP3. Ponadto WP5 inspiruje i ułatwia proces zbiorowego uczenia się podczas wydarzeń międzynarodowych i wizyt organizowanych w ramach WP2. Odbywa się to poprzez rozwój narzędzi oceny (w oparciu o wyniki PLAID i Agridemo-F2F), obserwację i ocenę działań demonstracyjnych, organizację wymiany między sieciami, z naciskiem na dostarczanie najlepszych praktyk, narzędzi. Operacyjne demo-działania (WP3) są monitorowane, aby umożliwić systematyczne ocenianie zdobytych doświadczeń. Aby zebrać wyniki w systematyczny sposób, narzędzia do samodzielnej i krzyżowej kontroli będą testowane, sprawdzane i dostarczane. To doda refleksyjności procesowi uczenia się w sieciach demo-farm, co spowoduje dynamiczny tryb uczenia się, który jest kluczowy dla innowacji (pętla innowacji). Obok procesu uczenia się peer-to-peer i lekcji na temat skuteczności gospodarstw demonstracyjnych, monitoring będzie również “zbierać” od uczniów, nauczycieli i obserwatorów wiedzę na temat interakcji “nauka-praktyka” i ułatwiania dla grup operacyjnych (EIP-AGRI).

Rezultaty

 

D5.1 Monitorowanie i ocena dynamicznych planów działania

 

D5.2 Podręcznik szkoleniowy dotyczący działań demonstracyjnych i monitorowania kolektywnej nauki

 

D5.3 Pierwszy zestaw raportów z monitorowania przeprowadzania efektywnych Demo-aktywności w gospodarstwie

 

D5.4 Zestaw raportów pochodzących ze wspólnego uczenia się w ramach procesu krzyżowej analizy

 

D5.5 Zalecenia dla AKIS na temat działań demonstracyjnych w gospodarstwach komercyjnych