WP6:n yleisenä tavoitteena on varmistaa, että NEFERTITI:n tulokset ja saavutukset tuodaan osaksi poliittista vuoropuhelua asianomaisten poliittisten päätöksentekijöiden ja erityisesti maaseudun kehittämisohjelmista vastaavien viranomaisten, EU:n alueiden ja muiden alueellisten välittäjäorganisaatioiden kanssa, jotka ovat omistautuneet maatalouden tutkimus- ja kehitystyöhön. Nämä toimet tehostavat hankkeen tehokkuutta ja vahvistavat NEFERTITIn kestävyyttä projektin aikana ja sen jälkeen.

Tarkalleen ottaen WP 6 tavoitteet ovat seuraavia:

  • Perustaa eurooppalaisen alueiden verkoston julkishallinto (ERIAFF:n kautta) ja huolehtia että julkishallinto ottaa huomioon demonstraatiotilat. Tilojen toiminnan tukeminen omilla välineillä ja / tai ohjelmilla;
  • Vaihtaa parhaita käytäntöjä ja tietoa EU: n alueista ja liittää demotiloihin nykyisten S3 Agro-elintarvikkeiden alakohtaisten alustojen kanssa myös relevantit ESIF-projektit. Nämä voidaan ottaa mukaan NEFERTITIssä toteutettaviin demonstraatioihin.
  • Analysoida EU: n alueet S3- ja maaseudun kehittämisohjelmien mahdollisuudet interaktiivisten innovaatiohankkeiden syntymisen helpottamiseksi siten, että varmistetaan ja mahdollisesti laajennetaan verkostojen kestävyyttä aliverkostojen kautta sekä kahden- ja kolmiportaisen yhteistyön alueiden välillä.
  • Antaa politiikkasuosituksia demonstraatiotilaisuuksien hallinnoinnista ja rahoituksesta.

Tarkalleen ottaen WP 6 lähestymistapa on seuraava:

WP6 yhdistää NEFERTITI:n valtioiden ja alueiden rajat ylittävien aloitteiden kanssa jotka on ohjettu ERIAFF:n sekä S3 Agri-Food alustan toimesta. Näin voidaan luoda tehokas synergia maatalousalan, t&k -toimijoiden ja alueellisten hallintoviranomaisten välillä. Tämä edistää entistä yhtenäisempää yhteistyötä laajan maataloussektorin ja poliittisten päättäjien välillä yhdistämällä heidän kiinnostuksensa maatalouden haasteisiin.

Tuotokset

 

D6.1 Luettelo asiaankuuluvista ESIF-hankkeista

 

D6.2 EU:n alueiden S3 ja maatalouden kehittämisohjelmien rahoituskapasiteetti

 

D6.3 Verkostoitumistilaisuudet alueiden omien sekä NEFERTITIn verkostojen kesken

 

D6.4 Poliittiset suositukset alueille sekä Euroopan Komissiolle