WP6:n yleisenä tavoitteena on varmistaa, että NEFERTITI:n tulokset ja saavutukset tuodaan osaksi poliittista vuoropuhelua asianomaisten poliittisten päätöksentekijöiden ja erityisesti maaseudun kehittämisohjelmista vastaavien viranomaisten, EU:n alueiden ja muiden alueellisten välittäjäorganisaatioiden kanssa, jotka ovat omistautuneet maatalouden tutkimus- ja kehitystyöhön. Nämä toimet tehostavat hankkeen tehokkuutta ja vahvistavat NEFERTITIn kestävyyttä projektin aikana ja sen jälkeen. Tarkalleen ottaen WP 6 tavoitteet ovat seuraavia:
  • Perustaa eurooppalaisen alueiden verkoston julkishallinto (ERIAFF:n kautta) ja huolehtia että julkishallinto ottaa huomioon demonstraatiotilat. Tilojen toiminnan tukeminen omilla välineillä ja / tai ohjelmilla;
  • Vaihtaa parhaita käytäntöjä ja tietoa EU: n alueista ja liittää demotiloihin nykyisten S3 Agro-elintarvikkeiden alakohtaisten alustojen kanssa myös relevantit ESIF-projektit. Nämä voidaan ottaa mukaan NEFERTITIssä toteutettaviin demonstraatioihin.
  • Analysoida EU: n alueet S3- ja maaseudun kehittämisohjelmien mahdollisuudet interaktiivisten innovaatiohankkeiden syntymisen helpottamiseksi siten, että varmistetaan ja mahdollisesti laajennetaan verkostojen kestävyyttä aliverkostojen kautta sekä kahden- ja kolmiportaisen yhteistyön alueiden välillä.
  • Antaa politiikkasuosituksia demonstraatiotilaisuuksien hallinnoinnista ja rahoituksesta.
Tarkalleen ottaen WP 6 lähestymistapa on seuraava: WP6 yhdistää NEFERTITI:n valtioiden ja alueiden rajat ylittävien aloitteiden kanssa jotka on ohjettu ERIAFF:n sekä S3 Agri-Food alustan toimesta. Näin voidaan luoda tehokas synergia maatalousalan, t&k -toimijoiden ja alueellisten hallintoviranomaisten välillä. Tämä edistää entistä yhtenäisempää yhteistyötä laajan maataloussektorin ja poliittisten päättäjien välillä yhdistämällä heidän kiinnostuksensa maatalouden haasteisiin.