WP5:n yleisenä tavoitteena on edistää vertaisoppimista demonstraatioihin osallistuvilla maatiloilla, lisätä tiedon hyödyntämistä ja kannustaa kollektiivista oppimista demonstraatioissa toimivien viljelijöiden keskuudessa jotta toteutetuilla toimilla olisi vaikutusta. Tämän yleisen tavoitteen saavuttamiseksi WP5 luo ja helpottaa sekä alueellisten oppimisprosessien seurantaa että arviointia ja alueiden välistä tiedonvaihtoa demonstraatioverkostossa. Toimet kannustavat ja edistävät (keskinäisten) kognitiivisten, sosiaalisten ja institutionaalisten oppimisprosessien kiihdyttämistä sekä horisontaalisia tietovirtoja vertaisryhmien välillä. Tarkalleen ottaen WP 5 tavoitteet ovat seuraavia:
  • Harjoittaa ja jakaa käytäntöjä ja menetelmiä, joilla parannetaan kollektiivista vertaisoppimista demonstraatiotiloilla;
  • Järjestää omavalvontaa sekä arvioida näitä käytäntöjä ja menetelmiä jotta voidaan tehostaa viljelijöiden oppimisprosessia verkoston sisällä.
  • Kehitetään suosituksia siitä, miten näitä lähestymistapoja hyödynnetään EU: n eri maissa toimivilla demo-maatiloilla. Tämä tukee EIP-AGRI:n täytäntöönpanoa koskien neuvonta- ja koulutusjärjestelmien tehokkuutta EU: ssa.
Tarkalleen ottaen WP 5 lähestymistapa on seuraava: WP5 tehostaa vertaisoppimisen prosessia useissa demonstraatiotilaisuuksissa jotka järjestetään työpaketissa 3 (WP3). Lisäksi WP5 inspiroi ja helpottaa kollektiivista oppimisprosessia kun vieraillaan toisten hankemaiden järjestämissä demonstraatiotilaisuuksissa. Tämä tapahtuu kehittämällä arviointivälineitä (PLAID:n ja Agridemo-F2F:n tulosten perusteella), demonstraatiotilaisuuksien havainnointiin ja arviointiin, verkostojen välisen tiedonvaihdon helpottamiseen sekä parhaiden käytäntöjen, työkalujen ja oppaiden teko demonstraatioihin osallistuville maatiloille. Demonstraatiotilaisuuksien toteuttamista seurataan (WP3), jotta saataisiin järjestelmällinen arvio opituista asioista. Jotta tuloksia voitaisiin kerätä systemaattisesti, itse- ja ristiintarkkailutyökalut testataan, tarkistetaan ja otetaan käyttöön. Tämä tehostaa oppimisprosessia demo-maatiloilla ja johtaa dynaamiseen oppimismalliin joka on ratkaiseva tekijä innovaatioissa. Hankkeessa seurataan myös mitä on opittu "tieteen ja käytännön" vuorovaikutuksesta ja operatiivisen toiminnan helpottamisesta (EIP-AGRI).