Projekti NEFERTITI liittyy useisiin muihin innovatiivisiin ja soveltavan tutkimuksen hankkeisiin, joita rahoitetaan eri EU-ohjelmista ja -rahoituskanavista.

NEFERTITI-hankkeen kaksi pääohjelmaa ovat:

 1. Vertaisoppiminen: innovaatioiden hyödyntäminen käytännön demonstraatioiden kautta – PLAID
  PLAID-hanke on Euroopan unionin rahoittama Horisontti 2020 -ohjelmaan perustuva hanke, joka alkoi tammikuussa 2017 ja jatkuu heinäkuuhun 2019 saakka. Hankkeella on tarkoitus kannustaa viljelijöitä ja maataloustyöntekijöitä omaksumaan innovaatioita maataloudessa. Tarjoamalla korkealaatuisia esittelytoimia ja demonstratiotilaisuuksia maatiloilla päästään kestävämpään maatalouden harjoittamiseen Euroopassa.

  On pitkään tiedetty, että viljelijät osallistuvat innokkaasti erilaisiin demonstraatio- ja pellonpiennartapahtumiin ja että uusien viljelymenetelmien tai -teknologioiden innovointi ja käyttöönotto on seurausta sitoutumisesta samankaltaisten henkilöiden tai ryhmien kanssa. Demonstraatiotoiminta voi myös edistää verkostoitumista maaseutuyhteisöissä, mikä johtaa maaseutualueiden pitkän aikavälin kestävyyteen ja taloudelliseen kehitykseen. Maatalouden demonstraatiotapahtumien ja pellonpiennartilaisuuksien antia on kuitenkin dokumentoitu vain vähän Euroopan maissa, ja onkin havaittu että tilaisuuksien tiedot ja opitut asiat pitäisi löytyä internetistä tai muusta tietopankista jälkeenpäin.

  PLAID tekee yhteistyötä sisarprojektinsa AgriDemoF2F: n kanssa luomalla online-resursseja, joihin sisältyy luettelo demonstraatiotapahtumista EU-jäsenvaltiossa sekä lisäksi Sveitsissä, Serbiassa ja Norjassa. Tapahtumaluettelo tallennetaan FarmDemo tietokantaan, joka on linkitetty karttahakuun. PLAID myös etsii ja edistää parhaita käytäntöjä ja innovatiivisia lähestymistapoja demonstraatiotiloilla. Lisäksi PLAID kehittää “virtuaalisia” (online) demonstrointimenetelmiä maanviljelijöiden kanssa. Näin pyritään varmistamaan että toimintaan saadaan mukaan sekä naisia että miehiä, mahdollisimman laaja valikoima maatiloja, maanviljelijöitä ja maataloustyöntekijöitä eri ikäryhmistä. PLAID korostaa innovatiivisia uusia lähestymistapoja demonstraatioihin ja esittää parhaiden käytänteiden indikaattorit niihin.

  PLAID ryhtyy näihin toimiin monen toimijan yhteenliittymän kautta tietojenvaihdon lisäämiseksi ja innovaatiovajeen sulkemiseksi.

  Saat lisätietoja projektin verkkosivustolta. – https://www.plaid-h2020.eu/

 2. Interaktiivisen Agridemo-yhteisön rakentaminen joka kannustaa viljelijöitä oppimaan toisiltaan – AgriDemoF2F

AgriDemo-F2F:n tavoitteena on parantaa vertaisoppimista kaupallisesti toimivan maatalousyhteisön kesken. Hanke hyödyntää eri toimijoiden kokemuksia ja ottaa mukaan kumppaneita hankkeen aikana syventääkseen maatilojen demonstraatiotoiminnan tehokkuutta. Tuloksena on käytännönläheinen, alan toimijoita aktivoiva lähestymistapa.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään karttapohjainen luettelo hankkeeseen osallistuvista – kaupalliselta pohjalta toimivista – maatiloista, joilla järjestetään demonstraatiotilaisuuksia. Luettelossa esitetään yksityiskohtaisesti ne tuotantosuunnat ja aiheet joihin tilat keskittyvät.

Hankkeessa tehdään case-tutkimuksia jossa suoritetaan perusteellinen vertaileva analyysi. Tapausten valinnassa tärkeitä ulottuvuuksia ovat laaja-alainen maantieteellinen kattavuus Euroopassa, jotta edustusta tulee EU:n maatalouden eri tuotantosuunnista ja -järjestelmistä. Halutaan myös etsiä keinoja jotka voivat yhdistää matalan teknologian ja huipputekniikan laitteita ja käytäntöjä.

Tapaustutkimuksia kuvaillaan, analysoidaan ja niitä verrataan niiden verkostorakenteeseen (toimijat, niiden tehtävät ja johtamistavat). Lisäksi erilaisten lähestymistapojen tehokkuus tapaustutkimuksissa arvioidaan arvioimalla oppimisen laajuutta ja luonnetta.

Sekä alueelliset että kansainväliset monen toimijan väliset kokoukset käyttävät vertailevan tapaustutkimuksen analyysin tuloksia, jotta löydettäisiin joukko parhaita käytännöllisiä lähestymistapoja maatiloilla. Menetelmät voivat olla sekä tutkimukseen (tiedeohjattu) että käytäntöön perustuvia jossa levitetään parhaita viljelykäytäntöjä ammattilaisten keskuudessa (innovointiin perustuva). Lisäksi halutaan löytää suosituksia AKIS:n toimintalinjoille, joilla tuetaan tehokkaasti maatilojen esittelytoimia. Jotta sekä maatalousyhteisö että hallinto ottaisi nämä parhaat keinot käyttöönsä, käytetään hyväksi AgriDemo-hanketta ja interaktiivista web-pohjaista karttasovellusta.

Saat lisätietoja projektin verkkosivustosta – https://agridemo-h2020.eu/

RUR-11: n mukaan nämä kaksi hanketta (PLAID ja AgriDemoF2F) kokoavat demonstraatiotapahtumien tulokset ympäri Eurooppaa. Useita NEFERTITI-kumppaneita osallistuu näihin hankkeisiin, ja niistä saatuja tietoja käytetään NEFERTITI-hankkeessa saman alan demo-toimintojen yhdistämiseksi eri puolilla Eurooppaa. NEFERTITI käyttää hyväkseen PLAID-projektin tuloksia, jotka liittyvät demonstraatiotapahtumien keskeisiin menestystekijöihin maanviljelijöiden oppimisen kannalta, uusien tekniikoiden hyväksynnän ja parempien verkostojen ja toimintojen kehittämiseksi sidosryhmien välillä. Demonstraatioista saatuja materiaaleja täydennetään PLAID- ja AgriDemoF2F-projektien yhteydessä, ja videomateriaalit leviävät samojen tiedotuskanavien kautta. Se määrittää parhaita käytäntöjä koskevat suositukset siitä, miten PLAID: llä ja AgriDemoF2F: llä voidaan suorittaa tehokkaita demonstraatioita tilalla, ja tulkita ne uudelleen NEFERTITI-verkostojen tarpeisiin. NEFERTITI-projekti käyttää PLAID: n ja AgriDemoF2F:n viestintäryhmiä (sähköpostiosoitteita jne.) EU:n demotiloihin liittyvän viestinnän jatkuvuuden varmistamiseksi. Joidenkin NEFERTITI-kumppanien osallistuminen PLAID- ja AgriDemoF2F-hankkeisiin – mukaan lukien molemmat koordinaattorit – varmistavat myös tehokkaan tiedonsiirron ja tulosten hyödyntämisen, mikä parantaa NEFERTITI-toteutusta.

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi NEFERTITI liittyy seuraaviin hankkeisiin:

Projektit Ohjelma Palaute NEFERTITIstä Mukana olevat NEFERTITI-kumppanit Projektin nettisivut
AGRISPIN Horizon 2020 Research and Innovation Programme Parhaat käytännönläheiset ratkaisut innovaatiotukipalveluihin ja interaktiivisiin innovaatiohankkeisiin ACTA, PROAGRIA, TEAGASC, IFOAM http://agrispin.eu
SOLINSA The Seventh Framework Programme (FP7 2007-2013) 1. Menestystekijät oppimis- ja innovaatioverkostojen rakentamiseksi;

2. Oivallukset oppimis- ja innovaatioverkostojen eri rooleista;

3. Tutkijan ja toimijan vuorovaikutuksen ymmärtäminen

FiBL, ACTA (IDELE), WR, EUFRAS members www.solinsa.org
PRO-AKIS The Seventh Framework Programme (FP7) 2007-2013 AKIS-mentelmien luettelo koko Euroopassa HUTTON www.proakisinventory.eu
IMPRESA The Seventh Framework Programme (FP7) 2007-2013 Menetelmät maatalouden tieteellisen tutkimuksen vaikutusten arvioimiselle ja seurannalle FiBL  www.impresa-project.eu
VALERIE The Seventh Framework Programme (FP7) 2007-2013 1. Laaja selvitys maatalouden järjestelmistä ja viljelijöiden käytännöistä;

2. Web-pohjainen hakukone käytännönläheisille tietokorteille

WR, ACTA www.valerie.eu
LANDMARK Horizon 2020 Research and Innovation Programme Sidosryhmien tieto maaperän laadusta ja toiminnoista, indikaattorien määrittäminen jotta voidaan arvioida viisi keskeisintä maaperän toimintoihin vaikuttavaa asiaa. TEAGASC, WR, APCA www.landmark2020.eu
IOF2020 Horizon 2020 Research and Innovation Programme 1. Esineiden internetin (IoT) validoitujen sovellusten kehittäminen maataloudessa;
2. IoT-antureiden laajamittainen toteutus useilla maatalousaloilla;
3. Demonstraatiotilaisuuksia ja loppukäyttäjien palaute IoT teknologioista;
4. Ohjeet esineiden internetin käyttöön maataloudessa
WR, UAL, ACTA, BIOSENSE, IFOAM, EVILVO https://www.iof2020.eu
BALTICDEAL Interreg programme – the Baltic Sea Regional Programme 2007-2013 Koulutus- ja toteutustoimintojen perustaminen ja ylläpitäminen demonstraatiotiloilla CDR (AAC) www.balticdeal.eu
CATCH-C The Seventh Framework Programme (FP7) 2007-2013 1. KnowSoil: käytännönläheinen online-työkalu, jossa esitetään yhteenveto hyvien maaperänhoitokäytäntöjen vaikutuksesta maaperän laatuun, satomäärään ja kasvihuonekaasupäästöihin;

2. Motivaattorit ja mahdolliset esteet maaperästä huolehtimiseen kaikkialla Euroopassa

EVILVO www.catch-c.eu
SOLMACC The LIFE programme Ilmastoystävällisen maanviljelyn parissa työskentelevä 12 luomutuottajien verkosto IFOAM, FiBL www.solmacc.eu