Уникален проект по програма Хоризонт 2020

  • 10 тематични мрежи
  • 45 регионални / национални хъба (клъстери – локални мрежови центрове)
  • Демонстрационни ферми и дейности
  • Включващ множество участници

Цели

  • Засилване използването на иновации
  • Подобряване на взаимното обучение
  • Обмяна на знания
  • Свързаност в мрежа

Мрежата по проект NEFERTITI е насочена към: 

Свързване на хората

Подобряване на взаимното обучение и използването на иновации между земеделските стопани и засилване на връзката между тях в цяла Европа.

Обмяна на знания

Уеб базирана платформа – “резервоар” от знания, събиращ различни участници, опит, детайли за демонстрационни дейности и свързано с тях техническо съдържание, за широко разпространение и споделяне чрез набор от медии.

Взаимното обогатяване на знанията

Програма за мониторинг и обучение, която подкрепя систематичното извличане на поуки и най-добри демонстрационни практики, които да бъдат споделяни с широката аудитория в Системите за научни знания и иновации (СНЗИ – AKIS ) на ЕС, включително и с политиците.

4 days ago
George Washington said: " #Agriculture is the most healthful, most useful and most noble employment of man." #NEFERTITIEU Thematic Network #10 will promote #farming careers to young farmers, students and everyone interested in hearing the stories of successful #farmers! #quote https://t.co/gtIXDHnw6Q NEFERTITI_EU photo