Projekt NEFERTITI jest powiązany z wieloma innymi innowacyjnymi projektami badawczymi finansowanymi w ramach różnych programów UE.

Projekty związane z projektem NEFERTITI to:

 1. Wzajmene uczenie się: dostęp do innowacji poprzez demonstrację – PLAID
  Projekt PLAID (Wzajmene uczenie się: dostęp do innowacji poprzez demonstrację) jest projektem finansowanym przez UE w ramach programu “Horyzont 2020”, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma na celu zachęcenie rolników do wprowadzania innowacji w rolnictwie, prowadząc do większego zrównoważenia europejskiego rolnictwa poprzez dostęp do wysokiej jakości działań demonstracyjnych w gospodarstwach komercyjnych.

  Od dawna ustalono, że rolnicy entuzjastycznie angażują się w transfer wiedzy poprzez działania demonstracyjne, a innowacje i wykorzystanie nowych technologii lub praktyk rolniczych wynikają z interaktywnego zaangażowania osób lub grup o podobnym profilu. Działania demonstracyjne mogą również przyczynić się do budowania sieci w społecznościach rolniczych, prowadząc do długoterminowej stabilności i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Niewiele jednak udokumentowano działań w zakresie demonstracji rolnictwa w krajach europejskich i stwierdzono brak inwentarza lub zasobów internetowych.

  Projekt PLAID współpracuje z projektem AgriDemoF2F, aby stworzyć zasoby on-line, w tym wykaz działań demonstracyjnych w 28 państwach UE, Szwajcarii, Serbii i Norwegii. Dane przechowywane są w bazie FarmDemo. PLAID określa również i promuje najlepsze praktyki i innowacyjne podejścia stosowane w komercyjnych gospodarstwach demonstracyjnych. Ponadto PLAID opracowuje wirtualne metody demonstracji z udziałem rolników komercyjnych. Zwraca uwagę na najlepsze praktyki, które zapewniają włączenie szerokiej gamy typów gospodarstw, rolników i pracowników gospodarstw rolnych, wieku i płci. PLAID przedstawia również innowacyjne podejścia do demonstracji; oraz wyprowadza wskaźniki najlepszych praktyk dla różnych celów działań demonstracyjnych.

  Projekt PLAID podejmuje działania za pośrednictwem wielostronnego konsorcjum, stosując podejście wielopodmiotowe, aby zwiększyć wymianę wiedzy i zmniejszyć lukę innowacyjną.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejdź na stronę internetową projektu – https://www.plaid-h2020.eu/

 2. Budowa interaktywnej społeczności Agridemo-Hub, która wzbogaca zasób wiedzy rolnika – AgriDemoF2F

Głównym celem projektu AgriDemo-F2F jest poprawa wzajemnego uczenia się w ramach komercyjnej społeczności rolniczej. Projekt korzysta z doświadczeń różnych podmiotów i angażuje partnerów-praktyków, aby pogłębić wiedzę na temat skutecznych działań demonstracyjnych w rolnictwie.

Na pierwszym etapie, projekt przeprowadza georeferencyjne spisy otwartych komercyjnych gospodarstw rolnych, które angażują się w działania demonstracyjne w Europie, wyszczególniając sektory i tematy, dla których zapewnia wiedzę specjalistyczną i opisuje stosowane techniki mediacji.

Studia przypadków są wybierane do przeprowadzenia dogłębnej analizy porównawczej. Ważnymi kryteriami wyboru są: szeroki zasięg geograficzny w Europie, reprezentatywny dla sektorów, systemów i terytoriów UE oraz sektora rolnego, a także zależność między techniką o niskim poziomie i zaawansowanej technologii.

Studia przypadków zostaną opisane, przeanalizowane i porównane na podstawie ich struktury sieci oraz mechanizmów i narzędzi wykorzystywanych do rekrutacji, interakcji i uczenia się. Ponadto skuteczność różnych podejść w ramach studiów przypadku będzie oceniana poprzez ocenę zakresu i charakteru uczenia się.

Zarówno regionalne, jak i międzynarodowe spotkania z udziałem wielu podmiotów wykorzystają wyniki analizy porównawczej przypadków w celu określenia zbioru najlepszych praktycznych podejść zarówno do demonstracji w gospodarstwie, jak i do rozpowszechniania najlepszych praktyk rolniczych wśród praktyków i zalecenia dotyczące zarządzania AKIS i polityki w zakresie skutecznego wspierania demonstracji gospodarstw rolnych. Umocnienie pozycji zarówno komercyjnego rolnictwa, jak i społeczności politycznej, w celu wykorzystania najlepszych praktyk, nastąpi poprzez uporządkowanie wyników projektu i demonstracyjnych gospodarstw rolnych w AgriDemo-Hub, interaktywnej, zorientowanej na użytkownika aplikacji internetowej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejdź na stronę internetową projektu – https://agridemo-h2020.eu/

W ramach RUR-11, dwa projekty PLAID i AgriDemoF2F tworzą spis działań demonstracyjnych w całej Europie. Kilku partnerów NEFERTITI bierze udział w tych projektach, a te działania będą wykorzystane w projekcie NEFERTITI w celu połączenia działań demonstracyjnych w konkretnych tematach w całej Europie. NEFERTITI będzie opierać się na wynikach projektu PLAID dotyczących kluczowych czynników sukcesu dla demonstracji w zakresie uczenia się przez rolników, przyjęcia demonstrowanych nowych technik oraz ulepszonych sieci i działań między zainteresowanymi stronami. Materiały do ​​rozpowszechniania będą opracowywane jako uzupełnienie materiałów opracowanych w ramach projektów PLAID i AgriDemoF2F, a materiały wideo będą rozpowszechniane za pośrednictwem podobnych mediów. NEFERTITI określać będzie zalecenia najlepszych praktyk dotyczących przeprowadzania efektywnych demonstracyjnych działań w gospodarstwie z PLAID i AgriDemoF2F i reinterpretować je w odniesieniu do potrzeb sieci NEFERTITI. Projekt NEFERTITI wykorzysta cele komunikacyjne PLAID i AgriDemoF2F, aby zapewnić ciągłość komunikacji związanej z unijnymi demo-farmami. Udział niektórych partnerów NEFERTITI w projektach PLAID i AgriDemoF2F, zapewni także sprawny transfer i wykorzystanie odpowiednich wyników, które poprawią wdrożenie NEFERTITI.

Poza powyższymi projektami, NEFERTITI jest powiązany z następującymi projektami:

Projekty Program Dane wejściowe do NEFERTITI Zaangażowani partnerzy NEFERTITI Strona internetowa projektu
AGRISPIN Horizon 2020 Research and Innovation Programme Najlepsze praktyczne rozwiązania dla usług wsparcia innowacji i interaktywnych projektów innowacyjnych ACTA, PROAGRIA, TEAGASC, IFOAM http://agrispin.eu
SOLINSA The Seventh Framework Programme (FP7 2007-2013) 1. Czynniki sukcesu w budowaniu sieci uczenia się i innowacji;

2. Wgląd w różne role w sieciach uczenia się i innowacji;

3. Zrozumienie interakcji nauka-praktyka

FiBL, ACTA (IDELE), WR, EUFRAS members www.solinsa.org
PRO-AKIS The Seventh Framework Programme (FP7) 2007-2013 Inwentaryzacja typów AKIS w całej Europie HUTTON www.proakisinventory.eu
IMPRESA The Seventh Framework Programme (FP7) 2007-2013 Ramy metodologiczne dla oceny i monitorowania wpływu badań naukowych na rolnictwo FiBL  www.impresa-project.eu
VALERIE The Seventh Framework Programme (FP7) 2007-2013 1. Istota systemów rolniczych i praktyk rolniczych;

2. Narzędzie do wyszukiwania on-line dla praktycznych rozwiwązań

WR, ACTA www.valerie.eu
LANDMARK Horizon 2020 Research and Innovation Programme Wiedza i potrzeby zainteresowanych podmiotów na temat jakości i funkcji gleby, określenie wskaźników służących do oceny głównych funkcji gleby TEAGASC, WR, APCA www.landmark2020.eu
IOF2020 Horizon 2020 Research and Innovation Programme 1. Rozwój aplikacji w zakresie rolnictwa;
2. Wdrażanie na dużą skalę rozwiązań technologicznych w obszarze rolnictwa;
3. Demonstracje na dużą skalę i informacje zwrotne od użytkowników końcowych na temat technologii;
4. Wytyczne dotyczące korzystania z nowych technologii w rolnictwie
WR, UAL, ACTA, BIOSENSE, IFOAM, EVILVO https://www.iof2020.eu
BALTICDEAL Interreg programme – the Baltic Sea Regional Programme 2007-2013 Ustanowienie i utrzymanie działań edukacyjnych i wdrożeniowych w demo-gospodarstwach CDR (AAC) www.balticdeal.eu
CATCH-C The Seventh Framework Programme (FP7) 2007-2013 1. KnowSoil: praktyczne narzędzie on-line, które podsumowuje wpływ dobrych praktyk zarządzania glebą na jakość gleby, plon i GHG;

2. Wykaz motywacji i barier dla wdrażania dobrych praktyk w zakresie gospodarowania glebą w całej Europie

EVILVO www.catch-c.eu
SOLMACC The LIFE programme Sieć 12 ekologicznych gospodarstw demonstracyjnych zajmujących się rolnictwem przyjaznym dla klimatu IFOAM, FiBL www.solmacc.eu